Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)
17:35' 16/3/2011
Logo PISA 2009
Nhằm làm rõ hơn về chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Programme for International Student Assessment) - PISA - khi Việt Nam chính thực tham gia chương trình vào năm 2012, cho học sinh, các Nhà trường và đặc biệt cho các cấp Quản lý Giáo dục, bắt đầu từ ngày 16/3/2011, trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên (www.thainguyen.edu.vn) sẽ đăng tải các bài viết về mục đích, tiến trình thực hiện và kết quả của chương trình đánh giá học sinh quốc tế tại một số Quốc gia trên thế giới.


(Bài viết có sử dụng tư liệu đăng trên Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội năm 2009)

Bài 1: Vài nét gii thiu v d án PISA


PISA (Programme for International Student Assessment), chương trình đánh  giá học sinh quc tế, là d án nghiên cu so sánh, đánh giá cht ng giáo dục ln nht trên thế gii ttrưc đến nay. D án PISA đưc trin khai vi mc đích kim tra, đánh giá và so sánh trình đhọc sinh đ tui 15 giữa c nưc trong khối OECD (Tổ chc Hp tác và Phát trin Kinh tế) và c nưc khác trên thế gii.

Dự án PISA được tổ chức định kì 3 năm một lần (lần đầu vào năm 2000), với mục đích theo dõi liên tục việc quản lý tổ chức hệ thống giáo dục. Tuy PISA không chỉ ra cho các nước cách  thức  cụ  thể cho  việc quản    hệ thống trường học nhưng những dữ liệu thu thập được (ở qui mô lớn, với độ tin cậy cao) từ PISA  chỉ ra thành công của nền giáo dục của một số nước và nhng hn  chế mà nn  giáo dục không ít nưc mc phi. Nhng kết qu này giúp cho c nưc chưa thành công v giáo dục nghiên cu  so sánh mô hình giáo  dc ca mình vi nhng mô hình giáo dục tt nht, t đó rút ra nhng bài hc quí báu  cho  vic cải cách  hthống giáo dục. PISA đánh giá học sinh giai đon chun b kết tc thi gian học tp bt buc v nhng kiến thc và kĩ năng không chcần thiết cho mi cá nhân trong vic sống và làm vic trong xã hội mà còn quan trọng cho sự phát trin ca mi quốc gia v mt xã hội, chính tr và kinh tế, trong đó tp trung vào bn mng năng lực chính: Khoa hc, đc hiu, Toán học và kh năng x lý tình huống (kh năng x lý nh huống đưc đưa vào t PISA 2003). PIS2000 đt trọng tâm nội dung đc hiu. PISA 2003 đt trọng tâm là Toán học, trong đó đưa ra c nh hung thc tế đòi hỏi khnăng nh toán. Trọng tâm ca PISA 2006 là khoa học tnhiên và c2009  là kh năng  x lý  nh huống. Nhng kết qu ca PISA cũng cha đng nhng tng tin v mi liên h gia năng lực của học sinh và những nhân tố xã hội, nền văn hóa, hoàn cảnh gia đình cũng như môi trường học tập.

(Bài 2: Tiến trình thc hin PISA)


Lý Tiến Hải