Thi giải toán qua Internet và IOE cấp toàn quốc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  1474/BGDĐT- GDTrH

V/v: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi
giải Toán và Olimpic Tiếng Anh cấp toàn quốc qua Internet.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16  tháng 3 năm 2012 

                 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thể lệ cuộc thi Olimpic Tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 7285/BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn tổ chức Olympic Tiếng Anh qua Internet năm học 2011-2012 ngày 01/11/2011 của Bộ GDĐT, Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể về vòng thi cấp toàn quốc môn Toán và Tiếng Anh năm học 2011- 2012 dành cho học sinh phổ thông như sau:

I. Những vấn đề chung

1. Lịch thi, địa điểm thi, việc xếp phòng thi cấp toàn quốc

- Cuộc thi giải Toán qua Internet được tổ chức vào ngày 21/4/2012.

- Cuộc thi Tiếng Anh qua Internet được tổ chức vào ngày 05/5/2012.

- Các đội tuyển của tỉnh, thành phố sẽ dự thi ngay tại địa phương, các thí sinh của một đội tuyển có thể bố trí dự thi ở nhiều phòng thi nhưng trong một phòng thi không có thí sinh thuộc hai khối thi khác nhau.

2. Cơ sở vật chất

Sở GDĐT chuẩn bị cơ sở vật chất đủ cho tất cả thí sinh của các đội tuyển dự thi cùng thời gian. Chú ý các điều kiện sau đây:

- Đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính đã cài trình duyệt Google Chrome cập nhật bản mới nhất (xem thêm trong phần hỗ trợ trên các trang web: www.violympic.vnwww.ioe.vn).

- Có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố.

- Đường truyền Internet đảm bảo tốc độ.

- Dự phòng nguồn điện. Các Sở GDĐT cần liên hệ với cơ quan quản lý điện lực để đảm bảo có nguồn điện trong suốt thời gian thi (có máy phát điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới).

3. Hội đồng thi và Ban Giám sát

a) Ban Giám sát

- Môn Toán: Mỗi Sở GDĐT ra Quyết định cử 03 cán bộ trước ngày 10/4/2012 (trong đó có 01 lãnh đạo Sở hoặc lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học hoặc Phòng Giáo dục Tiểu học, 02 giáo viên gồm giáo viên môn Toán hoặc môn Tin học) tham gia giám sát tại tỉnh, thành phố khác theo phân công của Ban Tổ chức thi cấp toàn quốc (bảng phân công kèm theo công văn này).

- Môn Tiếng Anh: Mỗi Sở GDĐT ra Quyết định cử 03 cán bộ trước ngày 20/4/2012 (trong đó có 01 lãnh đạo Sở hoặc lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học hoặc Phòng Giáo dục Tiểu học, 02 giáo viên gồm giáo viên môn Tiếng Anh hoặc môn Tin học) tham gia giám sát tại tỉnh, thành phố khác theo phân công của Ban Tổ chức thi cấp toàn quốc (bảng phân công kèm theo công văn này).

- Trường hợp các Sở GDĐT không cử đội tuyển tham dự kì thi cấp toàn quốc đề nghị vẫn cử Ban Giám sát thi theo bảng phân công. Nếu Sở GDĐT nào không cử đội tuyển tham dự kì thi cấp toàn quốc thì thông báo cho Sở GDĐT được cử đi giám sát biết để không phải cử người đi giám sát trước ngày 10/4/2012 (đối với môn Toán) và trước 20/4/2012 (đối với môn Tiếng Anh). Danh sách cán bộ giám sát có đóng dấu của Sở GDĐT cử đi và gửi cho Sở GDĐT nơi đến để lưu hồ sơ của Hội đồng thi.

Biên bản giám sát thi được gửi cùng với hồ sơ thi của Hội đồng thi.

b) Hội đồng thi cấp toàn quốc (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) tại các tỉnh, thành phố do lãnh đạo Sở GDĐT nơi tổ chức cuộc thi ra quyết định thành lập trước ngày 16/4/2012 (đối với môn Toán) và trước ngày 26/4/2012 (đối với môn Tiếng Anh) với các thành phần sau đây:

- Đại diện Ban Giám đốc hoặc lãnh đạo các phòng GDTH, GDTrH là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Ban Thư ký: Gồm ít nhất 2 cán bộ;

- Các ủy viên là các cán bộ của Sở GDĐT: chuyên viên các môn Tin học, Toán, Tiếng Anh và những cán bộ phục vụ cuộc thi.

c) Kinh phí: Kinh phí tổ chức cuộc thi giải Toán và Tiếng Anh qua Internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Sở GDĐT.

II. Tổ chức thi và lịch thi

1. Môn Toán

a) Ngày 20/4/2012 : Họp Hội đồng thi

Hội đồng thi bắt đầu làm việc từ 14h00, tiến hành phân công nhiệm vụ, kiểm tra các hồ sơ cần thiết phục vụ cuộc thi, kiểm tra cơ sở vật chất và kiểm tra niêm phong của phong bì Hướng dẫn Mã số thi cấp toàn quốc.

b) Ngày 21/4/2012: Tiến hành vòng thi cấp toàn quốc.

+ 7h00: Khai mạc cuộc thi. Tại lễ khai mạc Hội đồng thi tiến hành kiểm tra dấu niêm phong của phong bì Hướng dẫn Mã số thi cấp toàn quốc trong đó có đại diện thí sinh dự thi kiểm tra phong bì niêm phong. Thông báo quy định cho các thí sinh: Không được mang các tài liệu vào phòng thi; Được mang máy tính cầm tay không có bộ nhớ và soạn được văn bản vào phòng thi; Giấy nháp do Hội đồng thi phát tại phòng thi; Học sinh phải trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của Sở GDĐT) khi vào phòng thi.

Chủ tịch Hội đồng thi có thể cho học sinh lớp 5 dự hoặc không dự Khai mạc cuộc thi.

- Ca 1: Dành cho học sinh lớp 9 và lớp 11

+ 7h30: Cho học sinh vào phòng thi.

Hội đồng thi phân công ít nhất 02 giám thị cho mỗi phòng thi. Mỗi phòng thi cử 1 giám thị về phòng Hội đồng thi để nhận Mã số thi cấp toàn quốc. Giám thị còn lại gọi thí sinh vào phòng thi làm các thủ tục: đăng nhập, ghi số ID vào danh sách thí sinh dự thi dưới sự kiểm tra, hướng dẫn của giám thị; Chủ tịch Hội đồng thi mở phong bì niêm phong thực hiện đúng hướng dẫn để lấy Mã số thi cấp toàn quốc của tỉnh, thành phố mình (trên mạng Internet) và giao Mã số thi cấp toàn quốc cho các giám thị.

+ 7h55:  Giám thị viết Mã số thi cấp toàn quốc lên bảng để học sinh nhập mã số theo yêu cầu.

+ 8h00: Học sinh bắt đầu làm bài.

 Học sinh không được ra khỏi phòng thi trước khi giờ thi kết thúc (dù đã làm bài xong) để bảo mật Mã số thi. Mỗi thí sinh chỉ được thi một lần trừ khi gặp sự cố kỹ thuật về máy tính hoặc mạng Internet thì giám thị lập biên bản và cho học sinh thi lại ngay trên máy đó hoặc chuyển sang máy dự phòng.

+ 9h00: Kết thúc giờ thi của học sinh. Khi thí sinh làm bài xong, thí sinh tuyệt đối không được làm lại bài thi, giám thị ghi điểm và thời gian làm bài do màn hình máy tính thông báo vào danh sách thí sinh dự thi và yêu cầu thí sinh ký xác nhận. Danh sách thí sinh kèm kết quả thi phải có chữ ký xác nhận của tất cảc các giám thị và của thí sinh dự thi.

Lưu ý: học sinh làm xong bài phải báo giám thị ghi kết quả thi vào biên bản và ký tên xác nhận.

+ 9h30: Mã số thi cấp toàn quốc sẽ được Ban Tổ chức thi cấp toàn quốc khoá lại. Nếu có thí sinh chưa thi xong từ thời điểm này do sự cố về máy tính hoặc đường kết nối mạng thì Hội đồng thi phải báo cáo qua thư điện tử : violympic@moet.edu.vn hoặc gọi theo số máy 0946945536, 0979866829, 0989147946 để nhận hướng dẫn của Ban Tổ chức cấp toàn quốc.

- Ca 2: Dành cho học sinh lớp 5

Nội dung các công việc thực hiện tương tự như Ca 1, theo lịch sau:

+ 9h30: Cho học sinh vào phòng thi.

+ 9h55: Giám thị viết Mã số thi cấp toàn quốc lên bảng để học sinh nhập mã số theo yêu cầu.

+ 10h00: Học sinh bắt đầu làm bài.

+ 11h00: Kết thúc giờ thi của học sinh lớp 5.

+ 11h30: Khóa Mã số thi cấp toàn quốc.

- 11h30: Hội đồng thi làm các thủ tục kiểm tra biên bản phòng thi, kể cả các biên bản về sự cố khi cho học sinh thực hiện lại bài thi. Học sinh làm bài thi nhiều hơn một lần mà không có biên bản về sự cố và cho phép thi lại thì kết quả thi sẽ không được công nhận; Thông qua biên bản đánh giá kỳ thi.

Việc xử lý các sự cố khi tiến hành tổ chức thi sẽ được hướng dẫn cụ thể riêng nếu cần thiết.

Toàn bộ danh sách thí sinh dự thi, biên bản của mỗi tỉnh, thành phố được niêm phong và gửi chuyển phát nhanh trước ngày 22/4/2012 về Bộ GDĐT theo địa chỉ: Ông Phạm Đức Tài, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội và gửi qua email: violympic@moet.edu.vnvugdtrh@moet.edu.vn .

2. Môn Tiếng Anh

a) Bảng thi cấp toàn quốc

            Các tỉnh, thành phố tham gia cuộc thi cấp toàn quốc được chia thành 03 bảng như sau:

Bảng A: Gồm 05 thành phố

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Bảng B: Gồm 36 tỉnh

An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Ðịnh, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Cà Mau, Kiên Giang, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Bảng C: Gồm 22 tỉnh

Bắc Giang, Bình Phước, Bắc Kạn, Cao Bằng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hòa Bình, Kon Tum, Lâm Đồng, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

b) Giải thưởng: Gồm có giải thưởng cá nhân và giải thưởng phong trào.

- Giải thưởng cá nhân cấp toàn quốc: Giải thưởng cá nhân được xét theo từng bảng.

+ Tiêu chí xét giải thưởng:

* Điểm của bài thi

* Thời gian làm bài thi

* Số lần thi: Số lần thi là điều kiện khống chế. Thí sinh thi trên 4 lần chỉ được xét tối đa huy chương bạc, trên 10 lần chỉ xét tối đa huy chương đồng. Những lần thi lại phải có biên bản ghi rõ lý do.

Giải thưởng được trao theo thứ tự từ trên xuống cho đến hết số lượng của mỗi bảng.

+ Số lượng giải thưởng

Bảng A :

+ 9 Giải Vàng:                                    Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 18 Giải Bạc:                                     Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 36 Giải Đồng:                                  Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 72 Giải Khuyến khích:                  Giấy chứng nhận.

Bảng B :

+ 36 Giải Vàng:                                  Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 72 Giải Bạc:                                     Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 144 Giải Đồng:                                Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 288 Giải Khuyến khích:    Giấy chứng nhận.

Bảng C :

+ 18 Giải Vàng:                                  Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 36 Giải Bạc:                                     Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 72 Giải Đồng:                                  Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 144 Giải Khuyến khích:    Giấy chứng nhận.

- Giải thưởng phong trào

Căn cứ vào tình hình cụ thể, Ban Tổ chức cấp toàn quốc sẽ quyết định giải thưởng phong trào của từng năm học.

c) Lịch tổ chức thi

- Ngày 25/4/2012

Ban Tổ chức cấp toàn quốc sẽ gửi “Mã số thi cấp toàn quốc” (niêm phong) về các Sở GDĐT có cử đội tuyển thi cấp toàn quốc.

- Ngày 02/5/2012

Các Sở GDĐT chưa nhận được “Mã số thi cấp toàn quốc” phải gọi điện về số máy 0903436757 để BTC cấp toàn quốc kịp thời xử lý.

- Ngày 04/5/2012: Họp Hội đồng thi (thực hiện tương tự như môn Toán).

- Ngày 05/5/2012: Tiến hành vòng thi cấp toàn quốc (thực hiện tương tự như môn Toán).

+ 7h00: Khai mạc cuộc thi cấp toàn quốc.

Ca 1: Dành cho học sinh lớp 9.

+ 7h30: Cho học sinh lớp 9 vào phòng thi.

+ 7h55: Giám thị viết Mã số thi cấp toàn quốc lên bảng để học sinh nhập mã số theo yêu cầu.

+ 8h00: Học sinh bắt đầu làm bài.

+ 9h00: Kết thúc giờ thi của học sinh lớp 9.

Ca 2: Dành cho học sinh lớp 5

+ 9h30: Cho học sinh vào phòng thi.

+ 9h55: Giám thị viết Mã số thi cấp toàn quốc lên bảng để học sinh nhập mã số theo yêu cầu.

+ 10h00: Học sinh bắt đầu làm bài.

+ 11h00: Kết thúc giờ thi của học sinh lớp 5.

+ 11h15: Hội đồng thi làm các thủ tục:

* Kiểm tra các biên bản phòng thi, kể cả các biên bản về sự cố khi cho học sinh làm lại bài thi. Học sinh làm bài thi nhiều hơn một lần mà không có biên bản về sự cố và cho phép thi lại thì kết quả thi sẽ không được công nhận. Thông qua biên bản đánh giá cuộc thi.

* Cho hồ sơ của cuộc thi Tiếng Anh trên Internet (gồm tất cả các biên bản tài liệu liên quan) vào một phong bì lớn, niêm phong gửi về theo địa chỉ: Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tổ chức cuộc thi cấp toàn quốc tại địa phương (ghi rõ tên địa phương). Phong bì này gửi chuyển phát nhanh trước 17h00 ngày 05/5/2012

Địa chỉ : Xã Khôi Kỳ - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.724586