TÌM SỐ DƯ CỦA PHÉP CHIA SỐ NGUYÊN

TÌM SỐ DƯ CỦA PHÉP CHIA SỐ NGUYÊN

a) Khi đề cho số bé hơn 10 chữ số:
Số bị chia = số chia . thương + số dư (a = bq + r) (0 < r < b)

Suy ra r = a – b . q

Ví dụ : Tìm số dư trong các phép chia sau:

1)     9124565217 cho 123456

2)     987896854 cho 698521

b) Khi đề cho số lớn hơn 10 chữ số:

 Phương pháp:

Tìm số dư của A khi chia cho B ( A là số có nhiều hơn 10 chữ số)

-         Cắt ra thành 2 nhóm , nhóm đầu có chín chữ số (kể từ bên trái). Tìm số dư phần đầu khi chia cho B.

-         Viết liên tiếp sau số dư phần còn lại (tối đa đủ 9 chữ số) rồi tìm số dư lần hai. Nếu còn nữa tính liên tiếp như vậy.

Ví dụ: Tìm số dư của phép chia 2345678901234 cho 4567.

Ta tìm số dư của phép chia 234567890 cho 4567: Được kết quả số dư là : 2203

Tìm tiếp số dư của phép chia 22031234 cho 4567.

Kết quả số dư cuối cùng là 26.

Bài tập: Tìm số dư của các phép chia:

a)      983637955 cho 9604325

b)     903566896235 cho 37869.

c)      1234567890987654321 : 123456

c) Dùng kiến thức về đồng dư để tìm số dư.

* Phép đồng dư:

+ Định nghĩa: Nếu hai số nguyên a và b chia cho c (c khác 0) có cùng số dư ta nói a đồng dư với b theo modun c ký hiệu

+ Một số tính chất: Với mọi a, b, c thuộc Z+

   

      

Ví dụ 1: Tìm số dư của phép chia 126 cho 19

Giải:

 

Vậy số dư của phép chia 126 cho 19 là 1

Ví dụ 2: Tìm số dư của phép chia 2004376 cho 1975

Giải:

Biết 376 = 62 . 6 + 4

Ta có:

Vậy

Kết quả: Số dư của phép chia 2004376 cho 1975 là 246
                                                        Lê Hồng

Địa chỉ : TT Đại Từ - Đại Từ - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.824025