CÔNG VĂN SỐ:1890/SGD&ĐT–GDTrH V/v: Điều chỉnh phân phối chương trình một số môn học cấp THCS

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 1890/SGD&ĐT–GDTrH

V/v: Điều chỉnh phân phối chương trình một số  môn học cấp THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

 

Kính gửi:         Các phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã.

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

Căn cứ một số ý kiến đề nghị của một số đơn vị.

Để đảm bảo sự thống nhất phân phối chương trình các môn học cấp THCS trong toàn tỉnh, Sở GD&ĐT Thái Nguyên điều chỉnh phân phối chương trình một số môn học cấp THCS (kèm theo công văn này).

Sở GD&ĐT yêu cầu các các phòng GD&ĐT thực hiện đúng hướng dẫn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có góp ý thêm hoặc có vướng mắc, đề nghị báo cáo về phòng GDTrH, sở GD&ĐT Thái Nguyên bằng văn bản để kịp thời điều chỉnh.

  

 

Nơi nhận:

  - Như kính gửi (th/hiện);

   - Lưu VT, GDTrH;

   - Website Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Nga

(đã ký)

 

PHÂN PHỐI CHƯ­­­­­­­­ƠNG TRÌNH NGỮ VĂN - LỚP 7

Thực hiện từ năm học 2012-2013

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)

Học kì 1: 19 tuần (72 tiết) trong đó: 15 tuần x 4 tiết + 4 tuần x 3 tiết

Học kì 2: 18 tuần (68 tiết) trong đó: 14 tuần x 4 tiết + 4 tuần x 3 tiết

 

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Nội dung

1

1

2

3

4

Cổng trường mở ra

Mẹ tôi

Từ ghép

Liên kết trong văn bản

2

5, 6

7

8

Cuộc chia tay của những con búp bê

Bố cục trong văn bản

Mạch lạc trong văn bản

3

9

10

11

12

Những câu hát về tình cảm gia đình

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Từ láy

- Quá trình tạo lập văn bản

- Ra đề  bài Tập làm văn số 1 (HS làm ở nhà)

4

13

14

15

16

Những câu hát than thân

Những câu hát châm biếm

Đại từ

Luyện tập tạo lập văn bản

5

17

18

19

20

Sông núi nước Nam;

 Phò giá về kinh

Từ Hán Việt

Trả bài Tập làm văn số 1

6

21

22

 

23

24

Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Hướng dẫn đọc thêm: Côn Sơn ca, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra, Sau phút chia ly

Từ Hán Việt (tiếp)

Đặc điểm văn bản biểu cảm

7

25

26

27

28

Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Bánh trôi nước

Quan hệ từ

Luyện tập cách làm văn biểu cảm

8

29

30

31, 32

Qua đèo Ngang

Bạn đến chơi nhà;

Viết bài Tập làm văn số 2

9

33

34

 

35

36

Chữa lỗi về quan hệ từ

Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư, Phong Kiều dạ bạc, Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Từ đồng nghĩa

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

10

37

38

39

40

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)

Từ trái nghĩa

Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người

11

41

42

43

44

Kiểm tra Văn

Từ đồng âm

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Cảnh khuya

12

45

46

47

48

Rằm tháng giêng

Kiểm tra Tiếng Việt

Trả bài Tập làm văn số 2

Thành ngữ

13

49

50

51, 52

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra Tiếng Việt

Viết bài Tập làm văn số 3

14

53, 54

55

56

Tiếng gà trưa

Điệp ngữ

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học

15

57

58

59

60

Một thứ quà của lúa non: Cốm

Chơi chữ

Trả bài Tập làm văn số 3

Làm thơ lục bát

16

61

62

63

Chuẩn mực sử dụng từ

Ôn tập văn biểu cảm

Mùa xuân của tôi

17

64

65

66

Mùa xuân của tôi; HDĐT: Sài gòn tôi yêu

Luyện tập sử dụng từ

Ôn tập tác phẩm trữ tình

18

67

68

69

 

Ôn tập Tiếng Việt

Ôn tập tổng hợp

Chương trình địa phương: Ca dao ở Đại Từ, Phú Bình, Phú Lương, Định Hóa

19

70, 71

72

Kiểm tra HKI

Trả bài kiểm tra HKI

 

HỌC KÌ II

20

73

74

 

75

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Chương trình địa phương: Ca dao ở Đại Từ, Phú Bình, Phú Lương, Định Hóa

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

21

76

77

78

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Tục ngữ về con người và xã hội

Rút gọn câu

22

79

80

81

Đặc điểm của văn bản nghị luận

Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

23

82

 

83

84

- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta;

- Hướng dẫn đọc thêm: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

Câu đặc biệt

- Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

- Hướng dẫn tự học: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

24

85

86

87

88

Thêm trạng ngữ cho câu

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)

Kiểm tra Tiếng Việt

25

89

90

91, 92

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Luyện tập lập luận chứng minh

Đức tính giản dị của Bác Hồ

26

93

94, 95

96

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Viết bài Tập làm văn số 5

Ý nghĩa văn chương

27

97

98

99

100

Ý nghĩa văn chương

Kiểm tra văn

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

28

101

102

103

104

Ôn tập văn nghị luận

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

29

105, 106

107

108

Sống chết mặc bay

Cách làm bài văn lập luận giải thích

Luyện tập lập luận giải thích

30

109

 

110

111, 112

- Trả bài Tập làm văn số 5,

- Ra đề bài Tập làm văn số 6 ( HS làm ở nhà)

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu - Luyện tập (tiếp)

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

31

113

114

115

116

Ca Huế trên sông Hương

Liệt kê

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Trả bài Tập làm văn số 6

32

117

 

118

119

120

Hướng dẫn đọc thêm: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu, Quan Âm Thị Kính

Trả bài kiểm tra Văn

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Văn bản đề nghị

33

121

122

123

124

Ôn tập Văn học

Dấu gạch ngang

Ôn tập Tiếng Việt

Văn bản báo cáo

34

125, 126

127, 128

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Ôn tập Tập làm văn

35

129

130

131, 132

Ôn tập Tiếng Việt

Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

36

133, 134

135, 136

Chương trình địa phương: Tục ngữ ở Thái Nguyên

Hoạt động Ngữ văn: Đọc diễn cảm văn nghị luận

37

137

138

 

139

140

Chương trình địa phương: Một số BPTT trong ca dao địa phương

Chương trình địa phương: Hướng dẫn sưu tầm thành nhữ, tục ngữ, ca dao địa phương

Chương trình địa phương: Bài 34(SGK) phần Tiếng Việt

Trả bài kiểm tra HKII

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯ­­­­­­­­ƠNG TRÌNH NGỮ VĂN - LỚP 8

Thực hiện từ năm học 2012-20123

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)

Học kì 1: 19 tuần (72 tiết) trong đó: 15 tuần x 4 tiết + 4 tuần x 3 tiết

Học kì 2: 18 tuần (68 tiết) trong đó: 14 tuần x 4 tiết + 4 tuần x 3 tiết

 

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Nội dung

1

1, 2

3

4

Tôi đi học

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Trong lòng mẹ

2

5

6

 

7

8

Trong lòng mẹ

- Trường từ vựng

-  Hướng dẫn tự học: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Bố cục của văn bản    

Tức nước vỡ bờ

3

9

10

11, 12

Tức nước vỡ bờ

Xây dựng đoạn trong văn bản

Viết bài Tập làm văn số 1

4

13, 14

15

16

Lão Hạc

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

5

17

18

19

20

Từ địa phương và biệt ngữ xã hội

Tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Trả bài Tập làm văn số 1

6

21, 22

23

24

Cô bé bán diêm

Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự       

7

25, 26

27

28

Đánh nhau với cối xay gió

Tình thái từ

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

8

29, 30

31

32

Chiếc lá cuối cùng

Chương trình địa phương: Đường về với mẹ chữ

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

9

33, 34

35, 36

Hai cây phong

Viết bài Tập làm văn số 2

10

37

38

39

40

Nói quá

Ôn tập truyện kí Việt Nam

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

Nói giảm, nói tránh

11

41

42

43

44

Kiểm tra Văn

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Câu ghép

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

12

45

46

47

48

Ôn dịch, thuốc lá

Câu ghép (tiếp)

Phương pháp thuyết minh

Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2

13

49

50

51

52

Bài toán dân số

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Chương trình địa phương: Thơ về nhà mình

14

53

54

55, 56

Dấu ngoặc kép

Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng

Viết bài Tập làm văn số 3

15

57

58

59

60

Đập đá ở Côn Lôn

Ôn luyện về dấu câu

Kiểm tra Tiếng Việt

Thuyết minh một thể loại văn học

16

61

 

62

63

Hướng dẫn đọc thêm:  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Muốn làm thằng Cuội, Hai chữ nước nhà

Ôn tập Tiếng Việt

Trả bài Tập làm văn số 3

17

64, 65

66

Ông đồ

Ôn tập tổng hợp chuản bị kiểm tra HKI

18

67

68, 69

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt

Kiểm tra HKI

19

70, 71

72

Hoạt động Ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Trả bài kiểm tra HKI

            

HỌC KÌ II

20

73, 74

75

Nhớ rừng

Câu nghi vấn

21

76

77

78

Viết đoạn trong văn bản thuyết minh

Quê hương

Khi con tu hú

 

22

 

79

80

81

Câu nghi vấn (tiếp)

Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

Tức cảnh Pác Bó

23

82

83

84

Câu cầu khiến

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Ôn tập văn thuyết minh

24

85

86, 87

88

Ngắm trăng

Viết bài Tập làm văn số 5

Câu cảm thán

25

89

90

91

92

Đi đường

Câu trần thuật

Chiếu dời đô

Câu phủ định

26

93, 94

95

96

Hịch tướng sĩ

Hành động nói

Chương trình địa phương: Ông ngoại

27

97

98

99

100

Trả bài Tập làm văn số 5

Nước Đại Việt ta

Hành động nói (tiếp)

Ôn về luận điểm

28

101

102

103

104

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Bàn luận về phép học 

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Thuế máu

29

105,

106, 107

108

Thuế máu

Viết bài Tập làm văn số 6

Hội thoại

30

109

110, 111

112

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận           

Đi bộ ngao du

Hội thoại (tiếp)

31

113

114

115

116

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận           

Kiểm tra Văn

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Trả bài Tập làm văn số 6      

32

117

118, 119

120

Tìm hiểu các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn nghị luận  

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Lựa chọn trật tự từ (tiếp)

33

121

122

123, 124

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận Chương trình địa phương: Chữa lỗi diễn đạt cho học sinh

Viết bài Tập làm văn số 7

34

125

126

127

128

Chữa lỗi diễn đạt (Lỗi lôgic)

Ôn tập phần Tiếng Việt HKII

Văn bản tường trình

Luyện tập văn bản tường trình

35

129

130

131

132

Trả bài kiểm tra Văn

Kiểm tra Tiếng Việt

Trả bài Tập làm văn số 7

Tổng kết phần Văn

36

133

134

135, 136

Tổng kết phần Văn (tiếp)

Ôn tập phần Tập làm văn

Kiểm tra HKII

37

137

138

 

139

140

Văn bản thông báo

Chương trình địa phương: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn xuôi và thơ địa phương

Luyện tập làm văn bản thông báo

Trả bài kiểm tra HKII

 

PHÂN PHỐI CHƯ­­­­­­­­ƠNG TRÌNH NGỮ VĂN - LỚP 9

Thực hiện từ năm học 2012-2013

Cả năm: 37 tuần (175 tiết)

Học kì 1: 19 tuần (90 tiết) trong đó: 14 tuần x 5 tiết + 5 tuần x 4 tiết

Học kì 2: 18 tuần (85 tiết) trong đó: 13 tuần x 5 tiết + 5 tuần x 4 tiết

 

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Nội dung

1

1, 2

3

4

5

Phong cách Hồ Chí Minh

Các phương châm hội thoại

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong VB thuyết minh

2

6, 7

8

9

10

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Các phương châm hội thoại (tiếp)

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

3

11, 12

13

14, 15

Tuyên bố thế giới về… trẻ em

Các phương châm hội thoại (tiếp)

Viết bài Tập làm văn số 1      

4

16, 17

18

19

20

Chuyện người con gái Nam Xương

Xưng hô trong hội thoại

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Hướng dẫn tự học: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự, Người kể chuyện trong văn bản tự sự

5

21

22, 23

 

24

25

Sự phát triển của từ vựng

- Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)

- HDĐT: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Sự phát triển của từ vựng (tiếp)

Trả bài Tập làm văn số 1

6

26

27

28

29

30

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Chị em Thúy Kiều

Cảnh ngày xuân

Thuật ngữ

Kiều ở lầu Ngưng Bích

7

31

32

33

34, 35

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Miêu tả trong văn bản tự sự

Trau dồi vốn từ

Viết bài Tập làm văn số 2

8

36, 37

38

 39

 

40

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

- Chương trình địa phương: Cây trứng gà bất tử

- Hướng dẫn đọc thêm: Mưa vùng cao

Tổng kết từ vựng (Từ đơn, từ phức … Từ nhiều nghĩa)

9

41

42

43, 44

45

Tổng kết từ vựng (Từ đồng âm … Trường từ vựng)

Trả bài Tập làm văn số 2 

Đồng chí

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

10

46

47

48

49

50

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Kiểm tra truyện trung đại

Tổng kết từ vựng (Sự phát triển của từ vựng … Trau dồi vốn từ)

Nghị luận trong văn bản tự sự  

Tổng kết từ vựng (Từ tượng thanh và …; Một số biện pháp tu từ từ vựng)         

11

51, 52

53

54

55

Đoàn thuyền đánh cá

Tập làm thơ tám chữ

Trả bài kiểm tra văn

Bếp lửa

12

56

 

57, 58

59

60

- Bếp lửa;

- Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Ánh trăng

Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

13

61, 62

63

64

65

Làng

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

14

66, 67

68, 69

70

Lặng lẽ Sa Pa

Viết bài Tập làm văn số 3

Ôn tập Tiếng Việt

15

71, 72

73

74

 

Chiếc lược ngà

Kiểm tra Tiếng Việt

- HDĐT: Những đứa trẻ

- Ôn tập thơ, truyện hiện đại

16

75

76, 77

78

Ôn tập thơ, truyện hiện đại

Cố hương

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

17

79

80

81, 82

Trả bài Tập làm văn số 3

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt

 Ôn tập Tập làm văn

18

83

84, 85

86

Trả bài kiểm tra Văn

Ôn tập tổng hợp chuẩn bị kiểm tra học kì I

Tập làm thơ tám chữ

19

87, 88

89

90

Kiểm tra học kì I

Tập làm thơ tám chữ

Trả bài kiểm tra HKI

 

HỌC KÌ II     

20

91, 92

93

94

Bàn về đọc sách

Khởi ngữ

Phép phân tích và tổng hợp   

 

21

 

95

96, 97

98

Luyện tập phép phân tích và tổng hợp

Tiếng nói của văn nghệ

Các thành phần biệt lập

22

99

100, 101

102

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Chương trình địa phương: Cắt hồ may áo

23

103

104

105, 106

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Các thành phần biệt lập (tiếp)

Viết bài Tập làm văn số 5

24

107, 108

109

110

Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten         

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

Liên kết câu, liên kết đoạn văn

25

111

112

113, 114 115

Luyện tập liên kết câu, liên kết đoạn văn

HDĐT: Con cò, Bến quê

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

Trả bài Tập làm văn số 5

26

116, 117 118, 119 120

Mùa xuân nho nhỏ

Viếng lăng Bác

Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

27

121

122

 

123

124, 125

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

- Luyện tập cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

- Ra đề bài Tập làm văn số 6 (HS làm ở nhà)

Sang thu

Nói với con

28

126

127

128

129

130

Nghĩa tường minh và hàm ý

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Mây và sóng

Ôn tập về thơ

29

131

132

133

134, 135

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp)

Kiểm tra Văn (phần thơ)

Trả bài Tập làm văn số 6

Viết bài Tập làm văn số 7

30

136, 137

138

139, 140

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Chương trình địa phương: Phố núi

Ôn tập Tiếng Việt lớp 9

31

141

142, 143

144

145

Luyện nói nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ           

Những ngôi sao xa xôi

Chương trình địa phương: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Trả bài Tập làm văn số 7

32

146

147

148, 149

150

Biên bản

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Tổng kết về ngữ pháp

Luyện tập viết biên bản

33

151

152, 153

154

155

Hợp đồng

Bố của Xi-mông

Ôn tập về truyện

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)

34

156

157

158, 159

160

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)

Kiểm tra Văn (phần truyện)

Con chó Bấc

Kiểm tra Tiếng Việt

35

161

162, 163

164, 165

Luyện tập viết hợp đồng

Tổng kết văn học nước ngoài

Bắc Sơn

36

166, 167

168

169, 170

Tổng kết Tập làm văn

Thư, điện chúc mừng, thăm hỏi

Kiểm tra HKII

37

171

172, 173

174

175

Thư, điện chúc mừng, thăm hỏi

Tổng kết văn học

Trả bài kiểm tra Văn, Tiếng Việt

Trả bài kiểm tra HKII

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

Thực hiện từ năm học 2012-2013

Học kỳ I: 19 tuần 54 tiết; Học kỳ II: 18 tuần 51 tiết;

 

Học kỳ 1: 54 tiết

UNIT

PERIOD

CONTENT

(1tiết)

1

Hướng dẫn cách học môn Tiếng Anh

UNIT 1:

GREETINGS

(5 tiết)

2

Lesson 1: A1­, A2, A3, A4

3

Lesson 2: A5, A6, A7, A8*

4

Lesson 3: B1, B2, B3, B4, B5*, B6*

5

Lesson 4: C1, C2

6

Lesson 5: C3, C4, C5*, C6*

UNIT 2:

AT SCHOOL

(5 tiết)

7

Lesson 1: A1­, A2, A3*, A4*

8

Lesson 2: B1, B2*, B3

9

Lesson 3: B4, B5, B6*

10

Lesson 4: C1

11

Lesson 5: C2, C3, C4*

UNIT 3:

AT HOME

(5 tiết)

12

Lesson 1: A1­, A2

13

Lesson 2: A3, A4, A5*, A6*

14

Lesson 3: B1, B2

15

Lesson 4: B3, B4, B5, B6*

16

Lesson 5: C1, C2, C3*, C4*

(1tiết)

17

Grammar Practice

(1tiết)

18

45-minute Test

(1tiết)

19

45-minute Test Correction

UNIT 4:

BIG OR SMALL?

(5 tiết)

20

Lesson 1: A1­, A2

21

Lesson 2: A3, A4, A5*, A6*

22

Lesson 3: B1, B2, B3, B4, B5, B6*

23

Lesson 4: C1, C2, C3

24

Lesson 5: C4, C5, C6, C7, C8*

UNIT 5:

THINGS I DO

(6 tiết)

25

Lesson 1: A1­, A2

26

Lesson 2: A3, A4

27

Lesson 3: A5, A6, A7*

28

Lesson 4: B1, B2

29

Lesson 5: B3, B4

30

Lesson 6: C1, C2, C3, C4*

(1tiết)

31

Grammar Practice

UNIT 6:

PLACES

(5 tiết)

32

Lesson 1: A1­, A2

33

Lesson 2: A3, A4, A5, A6*, A7*

34

Lesson 3: B1, B2, B3, B4*, B5*

35

Lesson 4: C1, C2

36

Lesson 5: C3, C4, C5*, C6*

(1tiết)

37

45-minute Test

(1tiết)

38

45-minute Test Correction

UNIT 7:

YOUR HOUSE

(5 tiết) Bỏ phần C2 trang 79

39

Lesson 1: A1­, A2*

40

Lesson 2: A3, A4, A5, A6*, A7*

41

Lesson 3: B1, B2, B3, B4*

42

Lesson 4: C1, C3

43

Lesson 5:, C4, C5*, C6*

UNIT 8:

OUT AND ABOUT

(5 tiết) (Bỏ 4 câu đầu phần C3 Trang 90)

44

Lesson 1: A1­, A2, A3

45

Lesson 2: A4, A5*, A6, A7*

46

Lesson 3: B1, B2, B3*, B4*

47

Lesson 4: C1, C2

48

Lesson 5: C3, C4, C5*, C6*

(1tiết)

49

Grammar Practice

 

REVISION

(4 tiết)

50

Revision (1)

51

Revision (2)

52

Revision (3)

53

Revision (4)

(1tiết)

54

The first term examination

 

Học kỳ 2: 51 tiết

UNIT 9:

THE BODY

(5 tiết)

55

Lesson 1: A1­, A2

56

Lesson 2: A3, A4, A5, A6*, A7*

57

Lesson 3: B1

58

Lesson 4: B2, B3

59

Lesson 5: B4, B5, B6*, B7*

UNIT 10:

STAYING HEALTHY

(5 tiết)

60

Lesson 1: A1­, A2, A5

61

Lesson 2: A3, A4, A6, A7*, A8*

62

Lesson 3: B1, B4, B5

63

Lesson 4: B2, B3, B6*

64

Lesson 5: C1, C2, C3, C4, C5*

UNIT 11:

WHAT DO YOU EAT?

(5 tiết)

65

Lesson 1: A1­

66

Lesson 2: A2, A3

67

Lesson 3: A4, A5*

68

Lesson 4: B1, B2, B3

69

Lesson 5: B4, B5, B6*

(1tiết)

70

Grammar Practice

(1tiết)

71

45-minute Test

(1tiết)

72

45-minute Test Correction

UNIT 12:

SPORTS AND PASTIMES

(6 tiết)

73

Lesson 1: A1­, A2

74

Lesson 2: A3, A4,  A5a, A5b*, A6*

75

Lesson 3: B1, B2, B3

76

Lesson 4: B4, B5, B6*

77

Lesson 5: C1, C2, C3, C4*

78

Lesson 6: C5, C6, C7*

UNIT 13:

ACTIVITES AND THE SEASONS

(4 tiết)

79

Lesson 1: A1­, A2

80

Lesson 2: A3, A4, A5

81

Lesson 3: B1, B3

82

Lesson 4: B2

UNIT 14:

MAKING PLANS

(5 tiết)

83

Lesson 1: A1­, A2, A3

84

Lesson 2: A4, A5, A6*

85

Lesson 3: B1, B2, B3

86

Lesson 4: B4, B5, B6, B7*

87

Lesson 5: C1, C2, C3, C4*

(1tiết)

88

Grammar Practice

(1tiết)

89

45-minute Test

(1tiết)

90

45-minute Test Correction

UNIT 15:

COUNTRIES

(6 tiết)

91

Lesson 1: A1­, A2, A5

92

Lesson 2: A3, A4, A6, A7*

93

Lesson 3: B1, B2

94

Lesson 4: B3, B4, B5*

95

Lesson 5: C1, C2

96

Lesson 6: C3, C4

UNIT 16:

MAN AND THE ENVIRONMENT

(4 tiết - Bỏ phần 4,5 trg 168 và phần 6 trg 172

97

Lesson 1: A1­, A2, A3

98

Lesson 2: A6

99

Lesson 3: B1, B2, B3*

100

Lesson 4: B4, B5, B7*

(1tiết)

101

Grammar Practice

 

REVISION

(3 tiết)

102

Revision (1)

103

Revision (2)

104

Revision (3)

(1tiết)

105

The second term examination

 

Ghi chú:

Trên cơ sở PPCT này, các tổ/ nhóm CM thống nhất thời điểm các bài KT 15 phút cho hợp lý; GV có thể linh động hoán đổi giữa tiết trả bài 45 phút với các tiết liền sau (Không quá 1,5 tuần) để đảm bảo việc chấm, trả và chữa bài cho học sinh; Các mục có dấu (*) là không bắt buộc (GV có thể dạy các mục đó nếu thấy cần thiết, hoặc hướng dẫn HS thực hiện như bài tập về nhà).

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN : TIẾNG ANH LỚP 8

Thực hiện từ năm học 2012-2013

Học kỳ I: 19 tuần 54 tiết; Học kỳ II: 18 tuần 51 tiết; Cả năm học:  105 tiết/ 37 tuần

 

HỌC KỲ I

UNIT

NUMBER OF  PERIOD

CONTENT

PERIOD

 

1

ÔN TẬP , KIỂM TRA ĐẦU NĂM

1

UNIT 1

MY FRIENDS

5

Getting started + Listen and read

2

SPEAK + LISTEN  

3

READ

4

Write

5

LANGUAGE FOCUS

6

UNIT 2

MAKING ARRANGEMENT

(phần 3 trang 24 không dạy)

5

GETTING STARTED + LISTEN AND READ

7

Speak + Listen 

8

READ

9

WRITE

10

Language focus

11

UNIT 3

AT HOME

6

GETTING STARTED + LISTEN AND READ

12

SPEAK

13

Listen 

14

READ

15

WRITE

16

Language focus

17

 

1

ÔN TẬP

18

 

1

KIỂM TRA 1 TIẾT

19

 

1

Chữa bài kiểm tra 1 tiết

20

UNIT 4

OUR PAST

5

GETTING STARTED + LISTEN AND READ

21

SPEAK + LISTEN 

22

Read

23

WRITE

24

LANGUAGE FOCUS

25

UNIT 5

STUDY HABITS

(Phần Read dạy 2 tiết)

6

Getting started + Listen and read

26

SPEAK + LISTEN 

27

READ

28,29

Write

30

LANGUAGE FOCUS

31

UNIT 6

THE YOUNG PIONEER CLUB

(thay bài đọc, câu  hỏi G không dạy)

5

GETTING STARTED + LISTEN AND READ

32

Speak + Listen 

33

READ

34

WRITE

35

Language focus

36

 

1

ÔN TẬP CỦNG CỐ

37

 

1

KIỂM TRA 1 TIẾT

38

 

1

Chữa bài kiểm tra  

39

UNIT 7

MY NEIGHBORHOOD

6

GETTING STARTED + LISTEN AND READ

40

SPEAK

41

Listen

42

READ

43

WRITE

44

Language focus

45

UNIT 8

COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

5

GETTING STARTED + LISTEN AND READ

46

SPEAK + LISTEN 

47

Read

48

WRITE

49

LANGUAGE FOCUS

50

 

5

ÔN TẬP

51

ÔN TẬP

52

ÔN TẬP

53

Kiểm tra học kì I

54

 

HỌC KÌ II

Unit

Number of  period

content

period

unit 9

first - aid course

6

Getting started + Listen and read

55

Speak

56

LISTEN + LANGUAGE FOCUS 1

57

READ

58

Write

59

LANGUAGE FOCUS

60

UNIT 10

RECYCLING

5

GETTING STARTED + LISTEN AND READ

61

Speak + Listen 

62

READ

63

WRITE

64

Language focus

65

UNIT 11

TRAVELLING AROUND

 VIET NAM

5

GETTING STARTED + LISTEN AND READ

66

SPEAK + LISTEN 

67

Read

68

WRITE

69

LANGUAGE FOCUS

70

 

1

Ôn tập củng cố

71,72

 

1

KIỂM TRA 1 TIẾT

73

 

1

CHỮA BÀI KIỂM TRA

74

UNIT 12

A VACATION ABROAD

6

Getting started + Listen and read

75

SPEAK

76

LISTEN 

77

Read

78

WRITE

79

LANGUAGE FOCUS

80

UNIT 13

FESTIVALS

6

Getting started + Listen and read

81

SPEAK

82

LISTEN

83

Read

84

WRITE

85

LANGUAGE FOCUS

86

UNIT 14

WONDERS OF THE WORLD

5

Getting started + Listen and read

87

SPEAK + LISTEN 

88

READ

89

Write

90

LANGUAGE FOCUS

91

 

1

ÔN TẬP VÀ CỦNG CỐ

92

 

1

Kiểm tra 1 tiết

93

 

1

CHỮA BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

94

UNIT 15

COMPUTERS

(Thay phần LISTEN Bài 16)

6

GETTING STARTED + LISTEN AND READ

95

Speak

96

LISTEN (UNIT 16)

97

READ

98

Write

99

LANGUAGE FOCUS

100

 

1

ÔN TẬP

101

1

ÔN TẬP

102

1

ÔN TẬP

103

1

ÔN TẬP

104

1

Kiểm tra học kì II

105

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6

Thực hiện từ năm học 2012-2013

 

Học kỳ I

Tuần

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn điều chỉnh

 

 

1

1

 

Bài mở đầu

 

 

 

 

Chương I. May mặc trong gia đình

 

 

2

1

Các loại vải thư­ờng dùng trong may mặc

I.1. a) Nguồn gốc: quy trình sản xuất vải sợi thiên nhiên

I.2. a) Nguồn gốc: quy trình sản xuất vải sợi hóa học

Không dạy.

2

3

1

4

2

Lựa chọn trang phục

 

 

3

5

2

 

 

6

3

Thực hành: Lựa chọn trang phục

 

 

4

7

4

Sử dụng và bảo quản trang phục

2.1.c) Kí hiệu giặt, là

Giới thiệu để học sinh biết.

8

4

 

 

 

Cắt khâu một số sản phẩm

 

 

5

9

5

Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản

 

 

10

5

 

 

6

11

6

Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh

 

Chọn dạy 1 trong 2 nội dung hoặc có thể thay bằng sản phẩm thực hành khác.

12

6

7

13

6

14

7

Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

8

15

7

16

7

9

17

 

Ôn tập

 

 

 

18

 

 

 

10

19

 

Kiểm tra thực hành

 

 

 

 

Chương II. Trang trí nhà ở

 

 

20

8

Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia đình

II.3.Một số ví dụ về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của Việt Nam.

 Chọn dạy nội dung phù hợp nhà ở địa phương.

11

21

8

22

9

Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong gia đình

 

Có thể thay bằng nội dung thực hành khác phù hợp với nhà ở địa phương.

12

23

9

24

10

Gìn giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 

 

13

25

11

Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 

 

26

11

 

 

14

27

12

Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 

 

28

12

 

 

15

29

13

Cắm hoa trang trí

 

 

30

13

 

 

16

31

14

Thực hành: Cắm hoa

I. Cắm hoa dạng thẳng đứng.

II. Cắm hoa dạng nghiêng.

III. Cắm hoa dạng tỏa tròn.

Chọn dạy chỉ 1 trong 3 dạng.

32

14

17

33

14

34

14

Thực hành tự chọn: Một số mẫu cắm hoa

18

35

 

Ôn tập

 

 

36

 

Kiểm tra học kỳ I

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ II

 

 

 

Chương III. Nấu ăn trong gia đình

 

 

20

37

15

Cơ sở của ăn uống hợp lí

 

 

38

15

 

 

21

39

15

 

 

40

16

Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

22

41

16

 

42

17

Bảo quản chất dinh dư­ỡng trong chế biến món ăn

 

 

23

43

17

 

 

44

18

Các phư­ơng pháp chế biến thực phẩm

I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

II. Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt

Dạy mục II-1.Trộn dầu dấm và mục II-2. Trộn hỗn hợp. Không dạy các phương pháp còn lại.

 

 

24

 

45

18

46

18

 

 

 

 

Chế biến một số món ăn không sử dụng nhiệt

 

 

25

47

19

Thực hành: Chế biến món ăn - Trộn dầu giấm - Rau xà lách

 

Chọn dạy 1 trong 2 nội dung hoặc chọn món ăn tương tự phù hợp đặc điểm món ăn của vùng (miền).

48

19

26

49

20

Thực hành: Chế biến món ăn-Trộn hỗn hợp-Nộm rau muống

50

20

27

51

 

Kiểm tra thực hành

 

 

52

 

Thực hành tự chọn

 

 

28

53

21

Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

 

 

54

21

 

 

29

55

22

Quy trình tổ chức bữa ăn

 

 

56

22

 

 

30

57

22

 

 

58

23

Thực hành: Xây dựng thực đơn

 

 

31

59

23

 

 

60

24

Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả

 

Chọn nội dung phù hợp nguyên liệu ở địa phương.

Chuyển bài này dạy trước các bài thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.

32

61

24

62

 

Ôn tập chương III

 

 

 

 

 

Chương IV. Thu chi trong gia đình

 

 

33

63

25

Thu nhập của gia đình

 

 

64

25

 

 

34

65

26

Chi tiêu trong gia đình

IV. 1.Chi tiêu hợp lí

- Phần các ví dụ.

Thay đổi số liệu ở các ví dụ cho phù hợp với thực tế.

66

26

35

67

27

Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình

 

 

 

 

68

 

Ôn tập

 

 

36

69

 

Ôn tập

 

 

70

 

Kiểm tra II

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 THCS - MÔN TOÁN

Thực hiện từ năm học 2012-2013

 

ĐẠI SỐ  (70 TIẾT)

Chương

Mục

Tiết thứ

Ghi chú

I.Căn bậc hai. Căn bậc ba

(20 tiết)

§1. Căn bậc hai

1

 

§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức                       Luyện tập

2 – 3

 

§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Luyện tập

4 – 5

 

§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Luyện tập

6 – 7

 

§5. Bảng căn bậc hai

 

Không dạy

§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập

8 – 9

 

§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp). Luyện tập

10 – 11

 

§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Luyện tập

12 – 13

 

§9. Căn bậc ba

14

 

Ôn tập chương I

15 – 16

 

Kiểm tra 45’ (chương I)

17

 

II. Hàm số bậc nhất

(12 tiết)

§1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Luyện tập

18 – 19

 

§2. Hàm số bậc nhất. Luyện tập

20 – 21

 

§3. Đồ thị của hàm số y = ax + b

(a ≠ 0). Luyện tập

22 – 23

 

§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Luyện tập

24 – 25

 

§5. Hệ số góc của đường thẳng

y = ax + b (a ≠ 0). Luyện tập

26 - 27

Ví dụ 2 (trang 58):  Không dạy

Bài tập 28b (trang 58); Bài 31 (trang 59): Không yêu cầu học sinh làm

Ôn tập chương II

28

 

Kiểm tra 45’ (chương II)

29

 

III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

(17 tiết)

§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

30

 

§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Luyện tập

31 - 32

Kết luận của bài tập 2 (trang 25) đưa vào cuối trang 10, không yêu cầu HS chứng minh và được sử dụng để làm các bài tập khác.

§3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Luyện tập

33 - 34

 

§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Luyện tập

35 - 36

 

Ôn tập học kì I

37

 

Kiểm tra học kì I: 90’ (gồm cả Đại số và Hình học)

38 - 39

 

Trả bài kiểm tra học kì I (phần Đại số)

40

 

§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

41

 

§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp). Luyện tập

42 – 43

 

Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal...)

44 – 45

 

 

Kiểm tra 45’ (chương III)

46

 

IV. Hàm số y = ax2 (a≠0). Phương trình bậc hai một ẩn

(21 tiết)

§1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Luyện tập

47 – 48

 

§2. Đồ thị của hàm số y = ax2

(a ≠ 0). Luyện tập

49 – 50

 

§3. Phương trình bậc hai một ẩn. Luyện tập

51 – 52

Ví dụ 2 (trang 41):

Giải: Chuyển vế -3 và đổi dấu của nó, ta được:  suy ra  hoặc  (viết tắt là ).

Vậy phương trình có hai nghiệm: .

ược viết tắt ).

§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Luyện tập

53 – 54

 

§5. Công thức nghiệm thu gọn. Luyện tập

55 – 56

 

§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng. Luyện tập

57 – 58

 

Kiểm tra 45’

59

 

§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai. Luyện tập

60 – 61

 

§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Luyện tập

62 – 63

 

Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal...)

64

 

Ôn tập cuối năm

65 – 67

 

Kiểm tra cuối năm: 90’ (gồm cả Đại số và Hình học)

68 - 69

 

Trả bài kiểm tra cuối năm (phần Đại số)

70

 

 

HÌNH HỌC  (70 TIẾT)

Chương

Mục

Tiết thứ

Ghi chú

I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

(19 tiết)

§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Luyện tập

1 - 4

 

§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Luyện tập

5 - 7

Kí hiệu: Kí hiệu tang của góc  là , cotang của góc  là .

§3. Bảng lượng giác. Luyện tập

 

Không dạy

§4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Luyện tập

8 - 11

 

§5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

12 - 13

 

Ôn tập chương I (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal...)

14 - 15

 

Kiểm tra 45’ (chương I)

16

 

II. Đường tròn

(15 tiết)

§1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn. Luyện tập

17 - 18

 

§2. Đường kính và dây của đường tròn. Luyện tập

19 - 20

 

§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

21

 

§4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

22

 

§5. Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Luyện tập

23 - 24

 

§6. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Luyện tập

25 - 26

 

§7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

27

 

§8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp). Luyện tập

28 – 29

 

Ôn tập chương II

30

 

Ôn tập học kì I

31

 

Trả bài kiểm tra học kì I (phần Hình học)

32

 

III. Góc với đường tròn

(24 tiết)

§1. Góc ở tâm. Số đo cung. Luyện tập

33 – 34

 

§2. Liên hệ giữa cung và dây

35- 36

 

§3. Góc nội tiếp. Luyện tập

37 – 38

 

§4. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Luyện tập

39 – 40

 

§5. Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. Luyện tập

41 - 42

 

§6. Cung chứa góc. Luyện tập

43 – 45

Bài toán quỹ tích ”cung chứa góc” (trang 84, 85): Thực hiện ?1 và ?2. Trong ?2 không yêu cầu chứng minh mục a, b và công nhận kết luận c.

§7. Tứ giác nội tiếp. Luyện tập

46 - 47

Định lí đảo (trang 88):

Không yêu cầu chứng minh định lí đảo.

§8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

48

 

§9. Độ dài đường tròn. Luyện tập

49 - 50

Công thức tính độ dài đường tròn (trang 92):Thay ?1 bằng một bài toán áp dụng c.thức tính độ dài đường tròn.

§10. Diện tích hình tròn. Luyện tập

51 - 52

 

Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal...)

53 – 54

 

Kiểm tra 45’ (chương III)

55

 

IV. Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

(12 tiết)

§1. Hình trụ- Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ. Luyện tập

56 – 58

 

§2. Hình nón-Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt. Luyện tập

59 – 61

 

§3. Hình cầu

62

 

§4. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu. Luyện tập

63 - 64

 

Ôn tập chương IV

65 - 66

 

Ôn tập cuối năm

67 - 69

 

Trả bài kiểm tra cuối năm (H.học)

70

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 THCS - MÔN VẬT LÍ   

Thực hiện từ năm học 2012-2013

Học kỳ 1: 19 tuần - 36 tiết; Học kỳ 2: 18 tuần - 34 tiết; Cả năm: 37 tuần - 70 tiết

 

Học kỳ I

Tuần

Tiết

Tên bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn điều chỉnh

Ghi chú

Chương I: Điện học 24 tiết  

1

1

Sự  phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

 

 

 

2

Điện trở của dây dẫn - định luật Ôm

 

 

 

2

3

Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng am pe kế và vôn kế

 

 

 

4

Đoạn mạch nối tiếp

 

 

 

3

5

Bài tập vận dụng đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp

 

Giáo viên tự soạn 3 bài tập vận dụng đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp

 

6

Đoạn mạch song song

 

 

 

4

7

Bài tập vận dụng định luật Ôm

 

Bỏ bài tập 1 thay thế 1 bài tập về đoạn mạch có các điện trở mắc song song

 

 

8

Bài tập vận dụng định luật ôm  cho đoạn mạch hỗn hợp

 

 

 

5

9

Sự  phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

 

 

 

10

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn

Câu hỏi C5, C6 (tr.24).

Không yêu cầu học sinh trả lời.

 

6

11

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

 

 

 

12

Bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn

 

 

 

7

13

Điện trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật

 

 

 

14

Bài tập vận dụng định luật Ôm

Chủ yếu làm các bài tập về đoạn mạch mắc song song

Bỏ bài tập 1 thay 1 bài tập khác về đoạn mạch song song

 

8

15

Công suất điện

 

 

 

16

Điện năng- Công của dòng điện

 

 

 

9

17

Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

 

 

 

18

Thực hành - Xác định công suất của các dụng cụ điện

Mục II.2. Xác định công suất của quạt điện.

Không dạy.

 

10

19

Định luật Jun-Lenxơ

Thí nghiệm hình 16.1.

Không bắt buộc tiến hành th.nghiệm.

 

20

Bài tập vận dụng định luật – Jun-Lenxơ

 

 

 

11

21

Ôn tập

 

 

 

22

Kiểm tra 45 phút

 

 

 

12

23

Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

 

 

 

24

Ôn tập tổng kết chương I

 

 

 

Chương II: Điện từ học  

13

25

Nam châm vĩnh cửu

 

 

 

26

Tác dụng của dòng điện - Từ trường

 

 

 

14

27

Từ phổ- Đường sức từ

 

 

 

28

Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

 

 

 

15

29

Bài tập

 

 

 

30

Sự nhiễm từ của sắt, Thép- Nam châm điện

 

 

 

16

31

Ứng dụng của nam châm

Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng của rơ le điện từ: chuông báo động.

Không dạy.

 

32

Lực điện từ

 

 

 

17

33

 Động cơ điện một chiều

Mục II. Động cơ điện 1 chiều trong kĩ thuật.

Không dạy.

 

 

34

Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

 

Bài 1 bỏ, bài 1 là bài số 2 trong SGK, bài 2 là bài số 3 trong SGK, bài 3 giáo viên tự soạn thảo là bài tổng hợp cả quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

 

18

35

Ôn tập

 

 

 

36

Kiểm tra học kỳ I

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ II

20

37

Hiện tượng cảm ứng điện từ

 

 

 

38

Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

 

 

 

21

39

Dòng điện xoay chiều

 

 

 

40

Máy phát điện xoay chiều

 

 

 

22

41

Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo I và U xoay chiều

 

 

 

42

Truyền tải điện năng đi xa

 

 

 

23

43

Bài tập

 

Giáo viên tự soạn 3 bài tập

 

 

44

Máy biến thế

 

 

 

24

45

Bài tập

 

 

 

46

Tổng kết chương II

 

 

 

Chương III: Quang học 26 tiết  

25

47

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 

 

 

48

Thấu kính hội tụ

Câu hỏi C4 (tr.114).

Bỏ ý “Tìm cách kiểm tra điều này”.

 

26

49

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

 

 

 

50

Bài tập vận dụng thấu kính hội tụ, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

 

Giáo viên tự soạn 3 bài tập vận dụng thấu kính hội tụ, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

 

27

51

Thấu kính phân kỳ

 

 

 

52

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

 

 

 

28

53

Bài tập vận dụng thấu kính phân kỳ, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

 

Giáo viên tự soạn 3 bài tập

 

54

TH: đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

 

 

 

29

55

Sự tạo ảnh trên phim trên máy ảnh

 

 

 

 

56

Ôn tập

 

 

 

30

57

Kiểm tra 45 phút

 

 

 

58

Mắt

 

 

 

31

59

Mắt cận và mắt lão

 

 

 

60

Kính lúp

 

 

 

32

61

Bài tập quang hình học

 

 

 

62

Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 

 

 

33

63

Sự phân tích ánh sáng trắng

 

 

 

64

Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 

 

 

34

65

Các tác dụng của ánh sáng

 

 

 

66

TH: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc

 

 

 

35

67

Ôn tập tổng kết chương III

 

 

 

Chương IV: Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng 4 Tiết  

35

68

Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng

 

 

 

36

69

Định luật bảo toàn năng lượng

Thí nghiệm hình 60.2

Không bắt buộc làm thí nghiệm

 

70

Kiểm tra học kỳ II

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:     Bài 18: Thực hành kiểm nghiệm mối quan hệ Q với I trong định luật Jun – Len xơ.

                 Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.  

                 Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu.

                 Bài 61: Sản xuất điện năng, nhiệt điện và thuỷ điện.

                 Bài 62: Điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân;  đều chuyển thành bài đọc thêm.

Những bài đọc thêm hoặc không dạy thì không được ra câu hỏi và bài tập trong các bài kiểm tra.

Cả 4 khối: Mỗi học kỳ chỉ lấy điểm của 1 bài thực hành làm điểm hệ số hai. Tổ chuyên môn sẽ quyết định việc lấy điểm của bài nào trong chương trình.

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 THCS 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thực hiện từ năm học 2012-2013

Cả năm: 37 tuần, 35 tiết; Học kì I: 19 tuần, 18 tiết; Học kì II: 18 tuần, 17 tiết

 

TIẾT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

Bài 1. Chí công vô tư

 

2

Bài 2. Tự chủ

 

 

3

 

Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

- Câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời

- Bài tập 3: Không yêu cầu HS làm

4

Bài 4. Bảo vệ hòa bình

Mục 3 phần Nội dung bài học: Đọc thêm

5

Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

 

6

Bài 6. Hợp tác cùng phát triển

 

7

Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

 

8

Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc  (tiếp)

 

9

Ôn tập

 

10

Kiểm tra viết

 

11

Bài 8. Năng động, sáng tạo

 

12

Bài 8. Năng động, sáng tạo  (tiếp theo)

 

13

Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả 

Câu hỏi gợi ý a phần Đặt vấn đề: Không yêu cầu HS trả lời

14

Thực hành những nội dung đã học

 

15

Thực hành, ngoại khóa  vấn đề  địa phương liên quan đến nội dung đã học

 

16

Thực hành, ngoại khóa  vấn đề  địa phương liên quan đến nội dung đã học

 

17

Ôn tập học kì I

 

18

Kiểm tra học kì I

 

 

19

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

 

20

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân  (tiếp)

 

21

Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

 

22

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

 

 

Bài tập 4: Không yêu cầu HS làm

23

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân  (tiếp)

24

Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

- Khái niệm về từng loại trách nhiệm pháp lí: Không nêu định nghĩa về từng loại trách nhiệm pháp lí hình sự, hành chính, dân sự, kỉ luật. Khi dạy về các loại vi phạm pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lí tương ứng.

- Bài tập 3: Không yêu cầu HS làm

25

Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân (tiếp)

26

Kiểm tra viết

 

27

Bài 16. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân

 

Bài tập 4 và  Bài tập 6: Không yêu cầu HS làm

28

Bài 16. Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân (tiếp)

29

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 

30

Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

 

31

Thực hành nội dung đã học

 

32

Ngoại khóa  vấn đề của địa phương liên quan đến nội dung đã học

 

33

Ngoại khóa vấn đề của địa phương liên quan đến nội dung đã học

 

34

Ôn tập học kì II

 

35

Kiểm tra học kì II

 

 

 

 

+ Môn Mỹ thuật, Âm nhạc 9: Không yêu cầu cứng Mỹ thuật dạy trong học kỳ II, Âm nhạc dạy trong học kỳ I, các trường tự lựa chọn dạy vào học kỳ nào sao cho phù hợp điều kiện thực tế và đảm bảo đủ nội dung chương trình.

+ Một số môn học hoặc khối lớp không có trong hướng dẫn này, phân phối chương trình vẫn thực hiện như cũ. 

+ Các ý kiến có thể trực tiếp gửi về địa chỉ: ledyen57@gmail.com.

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Xã Yên Đổ - Phú Lương - Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.874.236