Công văn Số: 203/CV- GD&ĐT ngày 30/3/2010 của Phòng GD&ĐT Đại Từ

UBND HUYỆN ĐẠI TỪ

PHÒNG GD&ĐT 
------------------

Số: 203/CV- GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Đại Từ, ngày 30 tháng 03 năm 2010


HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2010-2011

 

       

          Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN,TH, THCS trong Huyện

 

Thực hiện công văn số 356/SGD&ĐT-KHTC ngày 22 tháng 03 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên v/v Lập Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011.

Để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2010-2011 và những năm tiếp theo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đại Từ  yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn Huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm học 2009-2010 và xây dựng Kế hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo năm học 2010-2011, theo đúng các biểu mẫu hướng dẫn gửi kèm.

       *Chú ý :

- Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ, chính xác và ghi các số liệu vào từng nội dung theo các biểu mẫu hướng dẫn.

- Thời gian nộp và duyệt Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2010-2011 từ ngày 13/4/2010đến hết ngày 15/4/2010(Có lịch cụ thể kèm theo) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đại Từ.

- Hiệu trưởng ( Hiệu phó) các đơn vị trực tiếp đi duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2010-2011 của đơn vị mình.

- Khi đi duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục các đơn vị mang theo bản in giấy đồng thời coppy bằng USB hoặc gửi  qua hòm thư điện tử (khanhthanht@gmail.com) .

Nơi nhận:

            - Như kính gửi

            - Lưu

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Lê Quang Trung

 


LỊCH DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo công văn số 203/CV-GD&ĐT ngày 30/3/2010 của phòng GD&ĐT)

Thời gian duyệt kế hoạch

Buổi sáng

Buổi chiều

Ghi chú

Ngày 13/4/2010 các đơn vị Mầm non

MN

An Khánh

Các đơn vị Mầm non còn lại

 

MN

Cù Vân

MN

Hà Th­ượng

MN

Phục linh

MN

Tân Linh

MN

Tân Thái

MN

Hùng Sơn 1

MN

Hùng Sơn 2

MN

Thị Trấn Đại Từ

MN

Bình Thuận

MN

Lục Ba

MN

Vạn Thọ

MN

Ký Phú

MN

Văn Yên

MN

Cát Nê

MN

TT Quân Chu

Ngày 14/4/2010 các đơn vị Tiểu học

TH

Việt Ấn

Các đơn vị Tiểu học còn lại

 

TH

An Khánh

TH

Bình Thuận

TH

Bản Ngoại

TH

Cát Nê

TH

Cù Vân

TH

Hà Th­ợng

TH

Hùng sơn 1

TH

Hùng sơn 2

TH

Hoàng Nông

TH

Khôi Kỳ

TH

Ký Phú 1

TH

Ký Phú 2

TH

La Bằng

TH

Lục Ba

TH

Minh Tiến

TH

Mỹ Yên

 Ngày 15/4/2010 Các đơn vị THCS

THCS

Việt Ấn

Các đơn vị THCS còn lại

 

THCS

An Khánh

THCS

Bình Thuận

THCS

Bản Ngoại

THCS

Cát Nê

THCS

Cù Vân

THCS

Hà Th­ợng

THCS

Hùng sơn

THCS

Hoàng Nông

THCS

Khôi Kỳ

THCS

Ký Phú

THCS

La Bằng

THCS

Lục Ba

THCS

Minh Tiến

THCS

Mỹ Yên

Mẫu cho Mần non tải về tại đây.

Mẫu cho Tiểu học tải về tại đây.

Mẫu cho THCS tải về tại đây.

Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :