DANH SÁCH LÃNH ĐẠO
Ảnh cá nhân Thông tin chi tiết
Họ và tên : Trần Đăng Minh
Chức vụ : Trưởng phòng
Phòng ban :
Điện thoại : 0915444036
Di động : 0968075222
Fax :
Email :
Họ và tên : Vũ Thị Lan Oanh
Chức vụ : Phó trưởng phòng
Phòng ban : Mầm non
Điện thoại : 0975844737
Di động :
Fax :
Email : vloanh.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Vũ Thị Bích Hường
Chức vụ : Phó trưởng phòng
Phòng ban : Tiểu học
Điện thoại :
Di động : 0987141804
Fax :
Email : vbhuong.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Phan Tuấn
Chức vụ : Phó trưởng phòng
Phòng ban : THCS
Điện thoại :
Di động : 0988808458
Fax :
Email : ptuan.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Nguyễn Việt Hưng
Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn
Phòng ban : Tổ chức - Tổng hợp
Điện thoại :
Di động : 0913548454
Fax :
Email : nviethung.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Hà Thị Lan
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : Mầm non
Điện thoại :
Di động : 0985960985
Fax :
Email : htlan.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Nguyễn Lê Thu
Chức vụ : Cán bộ
Phòng ban : Mầm non
Điện thoại :
Di động : 0974514888
Fax :
Email : nlthu.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Hoàng Thị Thủy
Chức vụ : Cán bộ
Phòng ban : Mầm non
Điện thoại :
Di động :
Fax :
Email : htthuy.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Hoàng Xuân Bính
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : Tiểu học
Điện thoại :
Di động :
Fax :
Email : hxbinh.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Trần Thị Như Thích
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : Tiểu học
Điện thoại :
Di động : 0986202767
Fax :
Email : tnthich.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Lê Thanh
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : THCS
Điện thoại : 0915219360
Di động :
Fax :
Email : lthanh.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Ngô Mạnh Thơ
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : THCS
Điện thoại :
Di động : 0963207389
Fax :
Email : nmtho.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Bùi Văn Hùng
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : THCS
Điện thoại :
Di động : 0982479484
Fax :
Email : bvhung.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Nguyễn Hải Nam
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : Tổ chức - Tổng hợp
Điện thoại : 0973995243
Di động :
Fax :
Email : nhnam.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Phạm Điền Phong
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : TCCB
Điện thoại :
Di động : 0974968684
Fax :
Email : pdphong.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Mông Đức Hùng
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : Tổ chức - Tổng hợp
Điện thoại :
Di động : 0962761978
Fax :
Email : mdhung.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Nguyễn Văn Hưng
Chức vụ : Chuyên viên
Phòng ban : Thanh tra
Điện thoại :
Di động : 0985382919
Fax :
Email : hungnv.phongdt@thainguyen.edu.vn
Họ và tên : Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ : Cán bộ
Phòng ban : Tài vụ
Điện thoại :
Di động : 0976968729
Fax :
Email : ntthuy.phongdt@thainguyen.edu.vn
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :