Nhiệm vụ năm học 2009-2010 cấp THCS

UBND HUYỆN PHỔ YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT

Số:            /CV-GD&ĐT

V/v triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Phổ Yên, ngày  17   tháng 9 năm 2009

 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009- 2010

CẤP THCS NGÀNH GD&ĐT HUYỆN PHỔ YÊN

 

A.                 Các căn cứ để triển khai nhiệm vụ năm học:

Căn cứ chỉ thị 4899/2009-CT-BGD&ĐT ngày 4/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của các ngành học, bậc học năm học 2009-2010.

Căn cứ các quyết định số 4385/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/6/2009 của Bộ GD & ĐT, quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch thời gian năm học 2009-2010.

Căn cứ các công văn số 7394/BGD&ĐT ngày 25/8/2009 của Bộ GD & ĐT, công văn số 1277/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2009 của Sở GD & ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học Giáo dục Trung học năm học 2009-2010.

Ngoài hệ thống các văn bản trong tập tài liệu chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010, Phòng GD yêu cầu các trường thực hiện các nhiệm vụ sau;

B.                 Các nhiệm vụ chung:

Thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm theo công văn số 1227/SGD&ĐT- GDTrH ngày 31/8/2009 của Sở GD & ĐT tỉnh Thái Nguyên.

  C. Các nhiệm vụ cụ thể:

 I. Thực hiện chương trình giáo dục:

1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục:

a. Thực hiện 37 tuần thực học ( kỳ I 19 tuần, kỳ II 18 tuần). Biên chế năm học thực hiện theo quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Việc thực hiện phân phối chương trình theo công văn số 1330/SGD&ĐT-GDTrH ngày 1/9/2008 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên ban hành phân phối chương trình các môn học cấp THCS từ năm 2008.

b. Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

2. Thực hiện các hoạt động giáo dục:

a. Hoạt động giáo dục NGLL: Thực hiện đủ các chủ đề cho mỗi tháng với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung hoạt động GD NGLL sang môn GD CD như sau:

+ Đối với các lớp 6,7,8,9: các chủ đề đạo đức, pháp luật.

+ Đối với lớp 9: Giáo dục về công ước quyền trẻ em của Liên hợp quốc và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

b. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và nghề phổ thông:

* Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Đối với lớp 9 thời lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp là 9 tiết/năm học. Đưa một số nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp sang hoạt động GD NGLL ở 2 chủ điểm sau:“ Truyền thống nhà trường” chủ điểm tháng 9; “ Tiến bước lên đoàn” chủ điểm tháng 3

Hình thức tư vấn: Có thể tổ chức theo lớp hoặc toàn khối 9 để hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên THPT, GDTX, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Có thể giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc mời các trường dạy nghề trên địa bàn huyện hoặc tỉnh đến tư vấn cho học sinh các con đường có thể tiếp cận sau khi tốt nghiệp THCS.

* Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Yêu cầu 100% các trường tổ chức tốt việc dạy học nghề phổ thông theo quy định. Chậm nhất ngày 30/9/2009 các trường THCS báo cáo tình hình triển khai học nghề về bộ phận chuyên môn THCS(Đ/c Lượng), báo cáo cần nêu rõ: Số lớp, số nghề, số học sinh, dự kiến thời gian thi tốt nghiệp đợt 1 hay đợt 2, số giáo viên tham gia giảng dạy nghề phổ thông… Việc thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông theo hướng dẫn tại công văn số 8608/BGD&ĐT-GDTRH ngày 16/8/2007 của Bộ GD & ĐT.

c. Kế hoạch dạy học tự chọn: Thực hiện như các năm học trước. Việc tổ chức dạy học tự chọn theo đúng công văn số 8607-BGD&ĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD & ĐT hướng dẫn dạy học tự chọn.

d Hoạt động giáo dục thể chất: Triển khai chương trình học bơi cho học sinh và tuyển chọn học sinh tham gia giải bơi do tỉnh tổ chức vào tháng 10/2009. Tổ chức Hội khoẻ Phù đổng huyện, tuyển chọn đội tuyển tham gia thi tỉnh ở các môn: điền kinh, cầu lông, bóng bàn, thể dục nhịp điệu, cờ vua, bóng đá, bóng chuyền, đá cầu vào tháng 11,12/2009.

e Hoạt động Đoàn Đội: Hiệu trưởng nhà trường lựa chọn giáo viên- tổng phụ trách, Phòng giáo dục ra quyết định công nhận, tổ chức tập huấn đầu năm và giao ban hàng tháng để kết hợp học tập nâng cao nghiệp vụ công tác đội cho TPT. Các trường tạo điều kiện về kinh phí để TPT được hưởng trợ cấp đồng phục (Theo mẫu quy định của Hội đồng Đội Trung ương và TƯ Đoàn) 150.000 đ/ năm.

Thi giáo viên TPT Đội giỏi cấp huyện, chọn đội tuyển tham gia thi cấp tỉnh tháng 3/2010. Triển khai chương trình “ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “ Xây  dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phong trào kế hoạch nhỏ trong suốt năm học theo quy định của Tỉnh.

3. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh:

Các định hướng chỉ đạo và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học thực hiện theo mục 3 trong phần các nhiệm vụ cụ thể tại công văn số 1227/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2009 của Sở GD & ĐT.

Lưu ý: Các trường phát động phong trào soạn bài, soạn câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, sưu tầm tư liệu tham khảo có chất lượng tốt để lập “nguồn học liệu mở” (thư viện) trên trang Website của trường và của ngành GD để giáo viên tham khảo. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện của từng giáo viên, tổ chuyên môn. Yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên phải có một kế hoạch về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá.( Yêu cầu nêu rõ tên bài cụ thể đối với giáo viên, tên công việc cụ thể đối với cán bộ quản lý). Mỗi trường THCS đều phải xây dựng kế hoạch về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Kế hoạch được lập thành biểu riêng, 1 bản nộp cho bộ phận chuyên môn THCS (Đ/c Lượng), 1 bản lưu thực hiện. Thời gian nộp báo cáo đúng ngày 25/9/2009.

4. Thí điểm mô hình giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật:

Thực hiện theo công văn số 10188/BGD&ĐT-GDTrH ngày 24/9/2009 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật cấp THCS, THPT.

5. Thực hiện tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục tiết kiệm năng lượng: Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7120/BGD&ĐT ngày 7/8/2008 của Bộ GD & ĐT. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn: Ngữ văn, Địa lý, GD CD, Vật lý, Hoá học, Sinh học, công nghệ.

6. Dạy học ngoại ngữ, tin học: Thực hiện như năm học 2008- 2009

7. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5977/BGD&ĐT-GDTrH ngày 7/7/2008.

II. Phát triển mạng lưới trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia và thực hiện phổ cập giáo dục THCS.

1. Phát triển mạng lưới trường lớp: Duy trì theo số lớp đã được duyệt kế hoạch. Các trường giải quyết dứt điểm các thủ tục pháp lý quyền sử dụng đất làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

2. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn quốc gia:

Yêu cầu các trường THCS đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia theo công văn số 08/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2005, công văn số 3481/GDTrH ngày 6/5/2005 hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia.

 Trường THCS Vạn Phái, Phúc Thuận, Minh Đức, Đắc Sơn cần xây dựng kế hoạch thư viện đạt chuẩn theo quyết định 01/QĐ-BGD&ĐT, trường THCS Đồng Tiến, Đỗ Cận phấn đấu xây dựng thư viện tiên tiến năm học 2009-2010. Các trường phải ra quyết định thành lập tổ công tác thư viện, kế hoạch hoạt động thư viện trong cả năm để thực hiện có hiệu quả.

3. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS: Nâng cao chất lượng giảng dạy, duy trì sĩ số nhằm củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục một cách vững chắc. Đối với những nơi có điều kiện cần phấn đấu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học.

III. Các nhiệm vụ khác:

1. Kế hoạch kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục: Các trường thực hiện nghiêm túc công văn số 4304/BGD&ĐT-KT-KĐCLGD ngày 27/5/2009 của Bộ GD & ĐT. Bước 1 thành lập hội đồng tự đánh giá theo quy định tại điều 10 của quyết định số 83/2008/QĐ-BGD&ĐT và nộp về bộ phận chuyên môn THCS đúng ngày 25/9/2009. Bước 2 xây dựng kế hoạch tự đánh giá, nộp cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng của trường bằng bảng biểu và USB về tổ chuyên môn THCS đúng ngày 25/10/2009.

( Những đơn vị đủ điều kiện thì phải có đủ hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định để PGD tập hợp báo UBND huyện và Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá ngoài cho các trường)

2. Thực hiện nguyên tắc công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông một cách nghiêm túc theo thông tư số 09/2009/BGD&ĐT ngày 7/5/2009 của Bộ GD & ĐT và nộp về tổ CM THCS đúng ngày 25/9/2009 theo mẫu biểu tại thông tư quy định.

IV. Công tác thi đua, khen thưởng và thông tin báo cáo:

Trong công tác thi đua, khen thưởng năm học 2009-2010, ngoài các tiêu chí trong công văn số 1227/SGD&ĐT, Phòng Giáo dục sẽ chú trọng đánh giá các mặt hoạt động quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác quản lý giáo dục ở các trường THCS như sau:

1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

2. Thực hiện chương trình GDPT và kế hoạch dạy học, kế hoạch đổi mới kiểm tra, đánh giá, kế hoạch kiểm định chất lượng GD.

3. Kết quả xây dựng “ Nguồn học liệu mở” phục vụ dạy học trên trang Website của ngành.

4. Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Kế hoạch giúp đỡ học sinh có học lực yếu kém.

5. Chấp hành chế độ thông tin báo cáo.

Trên đây là một số định hướng trong việc triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010. Yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

           - Lãnh đạo, các bộ phận PGD.

              - Các trường THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Cao

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  CHUYÊN MÔN CẤP THCS

NĂM HỌC 2009-2010

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Tháng 8/2009

-Tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên THCS

- Cấp phát hồ sơ sổ sách cho các trường

- Khảo sát chất lượng đầu năm các khối lớp 6,7,8,9

- Thi tốt nghiệp nghề phổ thông

 

 

 

 

 

Tháng 9/2009

- Hội nghị CBQL

- Kiểm tra công tác quản lý, các điều kiện học tập của học sinh

- Kiểm tra công tác xây dựng thư viện chuẩn, trường chuẩn quốc gia

- Tập huấn tích hợp giáo dục dân số SKSS VTN các môn Sinh, văn, Sử, Địa, HĐ GDNGLL

- Phối hợp với TTGDTX triển khai công tác dạy nghề phổ thông

- Nộp kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá, kết quả công khai cơ sở giáo dục phổ thông, kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường và tổ chuyên môn, kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá.

 

 

 

 

Tháng 10/2009

- Chuyên đề tiếng Anh, Ngữ văn THCS

- Tập huấn bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử

- Duyệt phổ cập THCS, phổ cập bậc Trung học

- Kiểm tra trường chuẩn quốc gia

- Thanh tra chuyên môn

- Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU

Thi học sinh giải toán bằng MTBT cấp huyện lớp 9

 

 

 

Tháng 11/2009

- Thanh tra theo kế hoạch

- Bồi dưỡng  học sinh thi giải toán bằng MTBT cấp tỉnh

- Thi giáo viên sử dụng thiết bị giỏi cấp huyện

- Kiểm tra trường chuẩn quốc gia

- Tổ chức giải điền kinh, bóng đá, bóng chuyền

 

 

 

 

Tháng 12/2009

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 1/2010

- Thi giáo viên sử dụng thiết bị giỏi cấp tỉnh

- Tham gia thi điền kinh cấp tỉnh

- Thi học kỳ I

- Thanh tra theo kế hoạch

- Thi giải toán bằng MTBT cấp tỉnh

- Kiểm tra trường chuẩn

- Tập huấn giáo viên địa lý, vật lý THCS

- Tổng hợp cập nhật hồ sơ công nhận phổ cập GD Trung học

- Khai mạc Hội khỏe Phù đổng cấp huyện

- Thi học kỳ I

- Thanh tra chuyên môn, công tác quản lý, chấm thi học kỳ I

- Kiểm tra công tác xây dựng thư viện chuẩn và trường chuẩn

- Thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9

- Thi cán bộ giáo viên thư viện giỏi cấp huyện

- Tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh

 

 

Tháng 2/2010

- Bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh

- Thanh tra theo kế hoạch

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

- Tập huấn giáo viên Tiếng Anh THCS cấp tỉnh

 

Tháng 3/2010

- Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9

- Thanh tra chuyên môn

- Thi tốt nghiệp nghề phổ thông

- Thi giáo viên TPT Đội giỏi cấp huyện

 

 

Tháng 4/2010

- Tham gia thi cán bộ giáo viên thư viện giỏi cấp tỉnh

- Hội nghị quản lý

- Thanh tra theo kế hoạch

- Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp THCS

- Tham gia thi TPT Đội giỏi cấp tỉnh

Tháng 5/2010

- Thi học kỳ II, thanh tra coi chấm thi và thanh tra chuyên môn

- Khảo sát thi đua

- Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp THCS

 

Tháng 6/2010

- Xét tốt nghiệp THCS

- Duyệt thi đua

- Lên kế hoạch duyệt tuyển sinh phổ cập

- Báo cáo tổng kết năm học

Tháng 7/2009

- Duyệt tuyển sinh

- Chuẩn bị tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên THCS

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thị trấn Ba Hàng - huyện Phổ Yên. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :