Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2009-2010

UBND HUYỆN PHỔ YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC

       

 

Số: 179   /HD - GD.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

 

Phổ Yên, ngày 18  tháng 05  năm 2010.

 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM HỌC 2009 - 2010

 

Căn cứ Luật TĐKT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

Căn cứ vào Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005  của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua.

Căn cứ Quyết định số 1758/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ công văn số 559/HD-SGD&ĐT ngày 4/05/2010 của Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2009- 2010.

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua khen thưởng năm học 2009-2010 của Phòng GD&ĐT Phổ Yên.

Phòng Giáo dục huyện Phổ Yên hướng dẫn các đơn vị tổng kết thi đua với các nội dung sau :

I. Mục đích yêu cầu :

1. Từng đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục & ĐT, vào phương hướng và hướng dẫn của ngành, phải tổ chức và kiểm tra đánh giá nghiêm túc về những việc đã làm được và những việc chưa làm được với các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra của đơn vị cũng như của Phòng Giáo dục giao cho.

2. Phát huy những tiến bộ của đơn vị đạt được, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tập thể, cá nhân điển hình và tìm nhân tố mới. Củng cố và giữ vững những điển hình cũ còn có tác dụng tốt, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo.

II. Phương châm chỉ đạo tổng kết.

1. Các đơn vị phải tổ chức tổng kết từ cơ sở (tổ chuyên môn) đến nhà trường.

+ Yêu cầu: Đảm bảo nghiêm túc, chính xác, công bằng dân chủ và có tác dụng giáo dục, động viên thúc đẩy phong trào.

2. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện phải có sự chỉ đạo của cấp uỷ (chi bộ), có sự phối hợp và giám sát của công đoàn, đoàn thanh niên...

Đặc biệt khi bình xét, đánh giá về thi đua của đơn vị, tập thể và cá nhân phải đúng quy trình và đúng tiêu chuẩn theo quy định. Chú ý bình xét thi đua để có tác dụng và là động lực thúc đẩy phong trào, tránh dẫn đến thắc mắc, khiếu kiện.

III. Hướng dẫn tổng kết thi đua.

1. Về tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể

- Căn cứ Luật TĐKT và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

- Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

- Căn cứ quyết đinh số 1758/2006/QĐ - UBND, ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tuy nhiên do điều kiện thực tế của đơn vị và của ngành, các trường phải vận dụng các chỉ tiêu chất lượng đã xây dựng tại hội nghị Công nhân viên chức đầu năm học để đối chiếu, xem xét cùng với kết quả năm học.

2 .Các danh hiệu thi đua  gồm:

a. Về danh hiệu thi đua cá nhân:

 - CSTĐ cơ sở.

 - Lao động tiên tiến.

Với những cá nhân không đạt 1 trong 2 danh hiệu thi đua trên, để xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của từng cá nhân sau một năm học, các đơn vị cần tiến hành bình xét để phân biệt rõ 2 mức độ đánh giá về thi đua ( Hoàn thành nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ )

* Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh chỉ xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong số cá nhân 03 năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐCS, có đề tài khoa học hoặc sáng kiến đạt từ khá trở lên; thành tích phạm vi ảnh hưởng tốt đối với ngành. 

* Quy trình xét chọn đối với cá nhân:

- Cá nhân phải có bản kiểm điểm tự thuật thành tích thông qua tổ chuyên môn nhận xét đánh giá, thủ trưởng đơn vị xác nhận.

- Theo các tiêu chuẩn đã quy định tại các văn bản thi đua, đối với cá nhân đề nghị danh hiệu thi đua nhất thiết phải có SKKN và được tổ chuyên môn thông qua, hội đồng cơ sở thẩm định xếp loại ( Đối CSTĐ thì SKKN xếp loại từ khá trở lên ).

- Các tổ chuyên môn bình xét, bỏ phiếu tín nhiệm; họp toàn đơn vị để bỏ phiếu tín nhiệm để HĐTĐ cơ sở có căn cứ xem xét, phân tích và bỏ phiếu tín nhiệm.

 Hội đồng thi đua đơn vị phải xét công khai và tiến hành bỏ phiếu kín, đảm bảo đủ 2/3 số phiếu tán thành của các thành viên trong hội đồng mới đưa lên hội đồng cấp trên xét duyệt.

 b. Về danh hiệu thi đua tập thể:

* Đối với đơn vị: Trường, Phòng GD&ĐT

- Tập thể lao động xuất sắc.

- Tập thể lao đông tiên tiến

* Đối với tập thể nhỏ trong đơn vị: ( tổ chuyên môn )

- Tập thể lao động xuất sắc

- Tập thể lao động tiên tiến

* Về quy trình xét chọn:

- Các tập thể LĐXS, phải có báo cáo thành tích (thủ trưởng đơn vị xác nhận).

- Bình xét công khai, dân chủ lấy tiêu chuẩn để xem xét.

- Tập thể LĐXS ( tổ ) phải thật sự tiêu biểu, điển hình có tác dụng giáo dục, tránh tình trạng xét tràn lan.

- Xét danh hiệu các tập thể cần đưa ra cuộc họp toàn đơn vị bỏ phiếu tín nhiệm và phải đạt tỷ lệ 2/3 sô tín nhiệm của quần chúng trở lên, mới đưa vào danh sách xét duyệt của HĐTĐ đơn vị. Hội đồng TĐ đơn vị tiến hành bỏ phiếu kín, đảm bảo đạt 2/3 số phiếu tán thành các thành viên hội đồng mới đưa lên hội đồng cấp trên xét duyệt.

- Hội đồng thi đua ngành xét chọn trình hội đồng thi đua cấp trên .

Với những tập thể nhỏ không đạt 1 trong 02 danh hiệu thi đua trên, để xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của từng tập thể sau một năm học, các đơn vị cần tiến hành bình xét để phân biệt rõ 2 mức độ về thi đua như sau:

+  Tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

+ Tập thể không hoàn thành nhiệm vụ

* Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể LĐXS:

- Báo cáo thành tích tập thể ( đơn vị, tập thể nhỏ ): tạm thời nộp 01 bản khi đi duyệt thi đua, sau khi có kết quả xét chọn chính thức của hội đồng thi đua ngành, phòng GD & ĐT sẽ thông báo cho đơn vị để hoàn thiện trình cấp trên.

- Tóm tắt thành tích : 04 bản ( sau khi có thông báo )

- Biên bản của hội đồng thi đua đơn vị.

- Biên bản bỏ phiếu tín nhiệm ( Kết quả phiếu tín nhiệm cụ thể )

* Lưu ý báo cáo đề nghị tập thể LĐXS Phòng GD&ĐT có mẫu hướng dẫn cụ thể trên trang W của phòng, các trường xem và làm đúng theo hướng dẫn.

3. Một số điểm mới trong xét chọn danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

 Từ năm học 2008-2009, UBND tỉnh ra quyết định công nhận các tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐXS . Hội đồng TĐKT ngành sẽ lựa chọn những tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc, có thành tích nổi trội trong số các tập thể đã đạt danh hiệu LĐTT để UBND huyện trình tỉnh để công nhận và khen thưởng; không chạy theo thành tích, không khen thưởng tràn lan.

 Đối với tập thể nhỏ: đảm bảo những quy định chung trong các văn bản hướng dẫn thi đua của nhà nước, ngành cụ thể hóa thêm về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu tập thể LĐXS cho các tập thể nhỏ năm học 2009-2010 như sau:

- Có nhiều sáng tạo, vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Nội bộ đoàn kết nhất trí, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ;

- 100% thành viên trong tổ tham dự kiểm tra chất lượng giáo viên đạt từ yêu cầu trở lên ( đối tượng phải kiểm tra ), trong đó có ít nhất 70% thành viên đạt điểm từ khá trở lên;

- 100% cá nhân trong tổ hoàn thành nhiệm vụ, 80% cá nhân đạt LĐTT, trong đó có ít nhất 30% cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

- 100% thành viên trong tổ có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn đạt hiệu quả thiết thực.

- Tích cực tham gia và tham gia có hiệu quả phong trào: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”.

- Trong tổ có những cá nhân có trình độ chuyên môn giỏi được thẩm định qua các kỳ thanh tra các cấp, có giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh qua các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;

Nếu có đủ điều kiện, xét thành tích từ cao đến thấp, đề nghị trình tối đa 01 tập thể nhỏ trong đơn vị, với những đơn vị đứng đầu khối thi đua của cấp học, hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc có thể trình tối đa 02 tập thể.

4. Bình xét các hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân:

a. Các danh hiệu xét tặng cho tập thể:

- Bằng khen của UBND tỉnh.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục & ĐT.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Huân chương lao động của Chủ tịch nước.

b. Các danh hiệu xét tặng cho cá nhân :

- Bằng khen của Bộ Giáo dục & ĐT.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Huân chương lao động của Chủ tịch nước.

c. Quy trình xét chọn :

- Các đơn vị xét và đề nghị danh hiệu khen cao theo quy trình quy định.

- Chú ý tới việc phát hiện và động viên các nhân tố mới trong phong trào thi đua. Các cá nhân và tập thể đề nghị khen phải thật sự tiêu biểu, là tấm gương của phong trào.

- Hội đồng thi đua ngành sẽ tổng hợp và tổ chức xét chọn theo quy trình, để lựa chọn, trình cấp trên khen thưởng.

- Yêu cầu lưu giữ hồ sơ xét đề nghị khen thưởng tại đơn vị .

d. Hồ sơ trình khen khen cao.

- Tờ trình đề nghị khen thưởng; kèm theo tờ trình là danh sách trích ngang thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng.

-  Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua đơn vị ( có kèm theo biên bản kiểm phiếu tín nhiệm )

- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân ( Theo mẫu qui định )

- Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân

Lưu ý: số lượng bản nộp sẽ thông báo theo từng loại danh hiệu cụ thể khi đơn vị  được xét trình khen.

5. Thủ tục hồ sơ, thời gian nộp báo cáo và lịch sơ duyệt thi đua năm học. a. Hồ sơ thi đua:

* Hồ sơ mang theo khi đi duyệt thi đua (14 bộ) gồm:

 

- Báo cáo tổng kết thi đua ( yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể chi tiết nội dung thực hiện, có số liệu minh hoạ, so sánh với chỉ tiêu đăng ký và chỉ tiêu đã được giao, tránh báo cáo chung chung)

- Các danh sách trích ngang thành tích đề nghị khen thưởng (Danh hiệu trường, danh hiệu tổ, CSTĐ, LĐTT, khen cao của tập thể và cá nhân).

- Biên bản họp xét thi đua của HĐTĐKT đơn vị.

- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm các danh hiệu.

- Tờ trình đề nghị xét và công nhận danh hiệu thi đua năm học 2009 - 2010.

- Yêu cầu đóng 01 bộ hoàn chỉnh, có bìa (để lưu thi đua), còn lại ghim thành bộ không cần đóng bìa.

- Ngoài bìa ghi: Hồ sơ thi đua năm học 2009 - 2010

Đơn vị: .......................................

* Chú ý: - Lưu tại cơ sở 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các nội dung trên.

- Các danh sách trích ngang yêu cầu các đơn vị ghi chính xác họ và tên đệm của cán bộ, giáo viên. ( có mẫu biểu giử kèm theo- yêu cầu các đơn vị lưu để sử dụng cho các năm sau – Có các mẫu trên trang báo của Phòng GD&ĐT Phổ Yên)

- Năm học này Phòng GD&ĐT không yêu cầu các đơn vị nộp báo cáo đánh giá 12 chỉ tiêu công tác .

b. Lịch sơ duyệt thi đua:( PGD sẽ thông báo sau ).

IV. Một số công việc khác.

1. Các đơn vị thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ thi đua theo yêu cầu của ngành, qua kiểm tra còn nhiều đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện. ( nếu có vướng mắc xin mời gặp đ/c Thường trực Thi đua ngành sẽ giải đápcác mẫu sổ theo dõi đã có trên trang báo của Phòng GD&ĐT Phổ Yên từ đầu năm học)

2.Về việc kiểm tra công tác thi đua phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phòng GD thành lập đoàn kiểm tra đối với các trường, để công việc tiến hành được thuận lợi, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các văn bản đã chỉ đạo thực hiện của đơn vị.

3. Để động viên khen thưởng kịp thời, Phòng Giáo dục yêu cầu các đơn vị xét và nộp danh sách học sinh giỏi xuất sắc 04 năm liền đối với THCS chậm nhất ngày 20/05/2010; 05 năm liền đối với Tiểu học về thường trực thi đua ngành Giáo dục Phổ Yên chậm nhất vào ngày 22/5/2010( Cóp danh sách đó vào USB , phần mềm Excel, phông chữ VnTime, cỡ chữ 14 )

 Đơn vị nào nộp muộn, Phòng Giáo dục coi như không có, đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các trường MN; TH; THCS.

- Các bộ phận PGD

- Lưu VP, TĐ.

TRƯỞNG PHÒNG

 

Nguyễn Thanh Cao


Các trường tải biểu mẫu tại đây

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thị trấn Ba Hàng - huyện Phổ Yên. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :