Kế hoạch Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" huyện Phú Bình năm học 2010 - 2011

UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Số: 109/KH-PGD&ĐT-THCS

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Phú Bình,  ngày 25 tháng  3  năm 2011

        

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Phú Bình

Năm học 2010 - 2011 

 


Căn cứ công văn số 5126/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/08/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 - 2011;

Căn cứ Quyết định số 6289/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc lần thứ IX - 2011; 

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/02/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Điều lệ Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" tỉnh Thái Nguyên lần thứ X - 2011; 

Thực hiện Quyết định số: 57/QĐ-PGD&ĐT ngày 15/02/2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình về việc ban hành Điều lệ Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" huyện Phú Bình năm học 2010 - 2011; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng huyện Phú Bình năm học 2010 – 2011 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. “Giai điệu tuổi hồng” là hội thi tiếng tiếng hát học sinh phổ thông được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và phòng GD&ĐT tổ chức định kì 2 năm một lần. Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Phú Bình năm học 2010 – 2011 là hoạt động văn hóa trọng tâm của tuổi trẻ học đường huyện Phú Bình thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường giáo dục thẩm mĩ, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong các nhà trường; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn trong năm 2011 trên cơ sở đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010 - 2011.

2. Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Phú Bình được đưa vào chương trình, nội dung công tác năm học 2010 - 2011 của các đơn vị.

3. Hội thi được phát động, tổ chức từ các trường THCS, trên cơ sở đó lựa chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi cấp tỉnh.

II. QUY ĐINH CỦA HỘI THI:

1. Tên hội thi: Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Phú Bình năm học 2010 – 2011.

2. Chủ đề chung: “Ước mơ xanh”: Các trường xây dựng chủ đề cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm đơn vị và phải được thể hiện rõ trong chương trình dự thi.

3. Đối tượng tham gia:

- Thí sinh tham gia Hội thi hiện đang học tập tại các THCS trong năm học 2010 - 2011 trên địa bàn huyện Phú Bình. Xếp loại trong học kì I năm học 2010 - 2011 về học lực từ Trung bình trở lên và xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

- Mỗi đoàn dự thi không quá 22 người (kể cả người phụ họa, dẫn chương trình). Dàn nhạc (chỉ đệm nhạc) và các thành phần khác (không tham gia biểu diễn) không tính trong số người nói trên. 

4. Thể loại dự thi: gồm các thể loại chính là hát: Đơn ca, Song ca, Tốp ca (từ 04 người trở lên). Ngoài ra còn có múa độc lập hoặc biểu diễn nhạc cụ (nhưng không quá 01 tiết mục trong chương trình dự thi).

Khuyến khích các đơn vị xây dựng chương trình dự thi có các tiết mục mang âm hưởng dân gian, dân tộc như hát múa đồng dao, mô phỏng các trò chơi, trò diễn dân gian… phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông. Khuyến khích sử dụng các tác phẩm viết về tuổi trẻ học đường và về ngành GD&ĐT.

Sau khi biểu xong chương trình của đơn vị mình, các đoàn nộp ngay đĩa nhạc (nếu phần nhạc đệm sử dụng đĩa) có ghi tên đơn vị mình cho Ban Tổ chức Hội thi.

5. Nhạc đệm và trang trí sân khấu của Hội thi:

5.1. Các đơn vị tự chuẩn bị nhạc đệm cho phần biểu diễn của đơn vị mình.

5.2. Trang trí sân khấu thêm (nếu có) phải được sự chấp thuận của Ban Tổ chức Hội thi và không được che khuất tiêu đề và lôgô chính trên sân khấu Hội thi.

6. Thứ tự thời gian và biểu diễn:

6.1. Thứ tự biểu diễn: Ban tổ chức Hội thi tổ chức rút thăm thứ tự biểu diễn vào sáng ngày 01/4/2011 tại Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình.

6.2. Thời gian biểu diễn của mỗi đơn vị ở vòng thi cấp huyện không quá 20 phút.

Nếu chương trình biểu diễn vượt quá thời gian qui định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc cứ quá 01 phút thì bị trừ 01 điểm vào tổng điểm chương trình của Ban Giám khảo. 

7. Ban Giám khảo:

- Giám khảo Hội thi gồm các nhà chuyên môn về âm nhạc của địa phương, là những người am hiểu phong trào văn hóa văn nghệ của học sinh phổ thông.

- Các thành viên Ban Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi mời đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác khi đánh giá các tiết mục dự thi.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 01 ngày, ngày 05/4/2011 (Khai mạc 7 giờ 30 phút – Tổng kết Hội thi 16 giờ).

2. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phú Bình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chuẩn bị các văn bản chỉ đạo, điều kiện cho Hội thi cấp huyện, lựa chọn và thành lập đoàn tham gia dự thi cấp tỉnh.

- BGH các trường THCS phối hợp với phụ huynh để đưa, đón các em về địa điểm thi an toàn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Phú Bình năm học 2010 - 2011. Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình yêu cầu các trường THCS trong toàn huyện triển khai và thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD&ĐT;

- Chủ tịch Công đôàn giáo dục;

- Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi;

- Các trường THCS;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Dương Minh Thắng

 Ke hoach Hoi thi tuoi hong 2011.doc

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :