Thời tiết Thủ đô Hà Nội   Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Thời tiết Tp Huế               Du bao thoi tiet - Co do Hue
Thời tiết Tp Hồ Chí Minh Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh
Thời tiết Tp Đà Nẵng       Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang


DANH SÁCH WEBSITE, ĐIỆN THOẠI VÀ E-MAILCÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I. TRUNG HỌC CƠ SỞ:

Trường THCS Dương Thành:
http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2duongthanhpb.aspx
E-mail: c2duongthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Thanh Ninh: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2thanhninhpb.aspx
E-mail: c2thanhninh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Lương Phú: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2luongphupb.aspx
E-mail: c2luongphu.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Kha Sơn: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2khasonpb.aspx
E-mail: c2khason.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Hương Sơn: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2huongsonpb.aspx
E-mail: c2huongson.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Xuân Phương: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2xuanphuongpb.aspx
E-mail: c2xuanphuong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Đức: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tanducpb.aspx
E-mail: c2tanduc.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Hòa: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tanhoapb.aspx
E-mail: c2tanhoa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Thành: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tanthanhpb.aspx
E-mail: c2tanthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Kim: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tankimpb.aspx
E-mail: c2tankim.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Tân Khánh: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tankhanhpb.aspx
E-mail: c2tankhanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Bảo Lý: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2baolypb.aspx
E-mail: c2baoly.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Đào Xá: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2daoxapb.aspx
E-mail:c2daoxa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Bàn Đạt: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2bandatpb.aspx
E-mail:c2bandat.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Đồng Liên: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2donglienpb.aspx
E-mail:c2donglien.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Thượng Đình: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2thuongdinhpb.aspx
E-mail: c2thuongdinh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Trần Phú: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2tranphupb.aspx
E-mail: c2tranphu.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Nhã Lộng: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2nhalongpb.aspx
E-mail: c2nhalong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Úc Kỳ: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2uckypb.aspx
E-mail: c2ucky.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Nga My: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2ngamypb.aspx
E-mail: c2ngamy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường THCS Hà Châu: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/c2hachaupb.aspx
E-mail: c2hachau.phongpb@thainguyen.edu.vn

II. TIỂU HỌC:

Trường TH Dương Thành:
http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thduongthanhpb.aspx
E-mail: thduongthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Thanh Ninh: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/ththanhninhpb.aspx
E-mail: ththanhninh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Lương Phú: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thluongphupb.aspx
E-mail: thluongphu.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Kha Sơn: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thkhasonpb.aspx
E-mail: thkhason.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Hương Sơn: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thhuongsonpb.aspx
E-mail: thhuongson.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Xuân Phương: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thxuanphuongpb.aspx
E-mail: thxuanphuong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Đức: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thtanducpb.aspx
E-mail: thtanduc.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Hòa: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thtanhoapb.aspx
E-mail: thtanhoa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Thành: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thtanthanhpb.aspx
E-mail: thtanthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Kim: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thtankimpb.aspx
E-mail: thtankim.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Tân Khánh: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thtankhanhpb.aspx
E-mail: thtankhanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Bảo Lý: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thbaolypb.aspx
E-mail: thbaoly.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Đào Xá: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thdaoxapb.aspx
E-mail: thdaoxa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Bàn Đạt: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thbandatpb.aspx
E-mail: thbandat.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Đồng Liên: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thdonglienpb.aspx
E-mail: thdonglien.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Thượng Đình: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/ththuongdinhpb.aspx
E-mail: ththuongdinh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Điềm Thuỵ: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thtranphupb.aspx
E-mail: thdiemthuy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Nhã Lộng: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thnhalongpb.aspx
E-mail: thnhalong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Úc Kỳ: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thuckypb.aspx
E-mail: thucky.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Nga My: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thngamypb.aspx
E-mail: thngamy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường TH Hà Châu: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/thhachaupb.aspx
E-mail: thhachau.phongpb@thainguyen.edu.vn
III. MẦM NON:

Trường MN Dương Thành:
http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnduongthanhpb.aspx
E-mail: mnduongthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Thanh Ninh: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnthanhninhpb.aspx
E-mail: mnthanhninh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Lương Phú: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnluongphupb.aspx
E-mail: mnluongphu.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Kha Sơn: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnkhasonpb.aspx
E-mail: mnkhason.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Hương Sơn: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnhuongsonpb.aspx
E-mail: mnhuongson.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Xuân Phương: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnxuanphuongpb.aspx
E-mail: mnxuanphuong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Đức: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mntanducpb.aspx
E-mail: mntanduc.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Hòa: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mntanhoapb.aspx
E-mail: mntanhoa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Thành: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mntanthanhpb.aspx
E-mail: mntanthanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Kim: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mntankimpb.aspx
E-mail: mntankim.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Tân Khánh: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mntankhanhpb.aspx
E-mail: mntankhanh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Bảo Lý: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnbaolypb.aspx
E-mail: mnbaoly.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Đào Xá: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mndaoxapb.aspx
E-mail: mndaoxa.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Bàn Đạt: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnbandatpb.aspx
E-mail: mnbandat.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Đồng Liên: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mndonglienpb.aspx
E-mail: mndonglien.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Thượng Đình: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnthuongdinhpb.aspx
E-mail: mnthuongdinh.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Điềm Thuỵ: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mntranphupb.aspx
E-mail: mndiemthuy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Nhã Lộng: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnnhalongpb.aspx
E-mail: mnnhalong.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Úc Kỳ: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnuckypb.aspx
E-mail: mnucky.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Nga My: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnngamypb.aspx
E-mail: mnngamy.phongpb@thainguyen.edu.vn
Trường MN Hà Châu: http://thainguyen.edu.vn/Thanhvien/mnhachaupb.aspx
E-mail: mnhachau.phongpb@thainguyen.edu.vn

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :