Lịch thi IOE cấp huyện (Vòng 20)

 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI

CẤP QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH VÒNG 20

Đây là vòng thi được tổ chức thống nhất giờ thi trên toàn quốc cho từng khối

LỊCH THI ĐỢT THỨ NHẤT

1) Cấp tiểu học được tổ chức ngày 12/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

- 08h00’: Tập trung khai mạc.

Khối 5 :

- 08h30’: Học sinh lớp 5  vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 08h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

- 09h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-10h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Các thủ tục cho các khối lớp khác tương tự như trên và giờ thi của các khối còn lại như sau :

Khối 4 : từ 10h30' đến 11h30'

Khối 3 : từ 13h00' đến 14h00'

2) Cấp THCS được tổ chức chiều ngày 12/2/2011 và sáng 13/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

Chiều 12/2/2011

- 14h30’: Học sinh lớp 9 vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 14h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và về phòng thi thông báo cho học sinh mã số thi (viết lên bảng).Học sinh đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi.

- 15h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-16h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Các khối khác thủ tục tương tự, giờ thi chính thức như sau :

Khối 8 : từ 16h30' đến 17h30'

Sáng 13/2/2011 :

Khối 7 : từ 9h00' đến 10h00'

Khối 6 : Từ 10h30' đến 11h30'

3) Trường THPT thi chung khảo được tổ chức chiều ngày 13/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

- 13h00’: Tập trung khai mạc.

Khối 12 :

- 13h30’: Học sinh lớp 12 vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 13h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

- 14h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-15h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Thủ tục cho các khối khác tương tự và giờ thi chính thức như sau :

Khối 11 : từ 15h30' đến 16h30'

Khối 10 : Từ 17h30' đến 18h00'

LỊCH THI ĐỢT THỨ HAI

1) Cấp tiểu học được tổ chức ngày 15/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

- 08h00’: Tập trung khai mạc.

Khối 5 :

- 08h30’: Học sinh lớp 5  vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 08h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

- 09h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-10h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Các thủ tục cho các khối lớp khác tương tự như trên và giờ thi của các khối còn lại như sau :

Khối 4 : từ 10h30' đến 11h30'

Khối 3 : từ 13h00' đến 14h00'

2) Cấp THCS được tổ chức chiều ngày 15/2/2011 và sáng 16/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

Chiều 15/2/2011

- 14h30’: Học sinh lớp 9 vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 14h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và về phòng thi thông báo cho học sinh mã số thi (viết lên bảng).Học sinh đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi.

- 15h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-16h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Các khối khác thủ tục tương tự, giờ thi chính thức như sau :

Khối 8 : từ 16h30' đến 17h30'

Sáng 16/2/2011 :

Khối 7 : từ 9h00' đến 10h00'

Khối 6 : Từ 10h30' đến 11h30'

3) Trường THPT thi chung khảo được tổ chức chiều 16/2/2011 theo kế hoạch thời gian như sau :

- 13h00’: Tập trung khai mạc.

Khối 12 :

- 13hh30’: Học sinh lớp 12 vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

- 13h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi thông báo mã số thi cho học sinh (viết lên bảng). Học sinh đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

- 14h00’: Học sinh bắt đầu thi.

-15h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

Cán bộ tạo mã số thi làm thủ tục khóa mã số thi.

Thủ tục cho các khối khác tương tự và giờ thi chính thức như sau :

Khối 11 : từ 15h30' đến 16h30'

Khối 10 : Từ 17h30' đến 18h00'

LƯU Ý :

- BTC cấp quận /huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh  phải làm mã số thi của cấp mình (vào Trợ giúp xem Hướng dẫn thi các cấp – văn bản hướng dẫn trước đây có sai sót : sử dụng mã số thi cấp trường).

- BTC cấp trường THPT tạo mã số thi cho trường, không dùng mã số đã tạo ở vòng 15.

-BTC cấp quận /huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh phải lập danh sách phòng thi (biên bản phòng thi, gồm các cột : số thứ tự, số ID, Họ và tên, tên lớp, tên trường, điểm thi, thời gian làm bài, chữ ký học sinh). Học sinh khi làm xong 3 bài thi, màn hình sẽ hiển thị kết quả thi (điểm và thời gian làm bài), học sinh phải báo giám thị xem kết quả trên màn hình để ghi vào biên bản phòng thi và ký tên. Phía dưới biên bản phòng thi phải có đủ chữ ký, họ và tên của 2 giám thị. Đây là văn bản chính thức để xét giải và chọn học sinh dự thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở vòng 25.

-BTC cấp trường THPT phải lập danh sách phòng thi (biên bản phòng thi, gồm các cột : số thứ tự, số ID, Họ và tên, tên lớp, điểm thi, thời gian làm bài, chữ ký học sinh). Học sinh khi làm xong 3 bài thi, màn hình sẽ hiển thị kết quả thi (điểm và thời gian làm bài), học sinh phải báo giám thị xem kết quả trên màn hình để ghi vào biên bản phòng thi và ký tên. Phía dưới biên bản phòng thi phải có đủ chữ ký, họ và tên của 2 giám thị. Đây là văn bản chính thức để xét giải và chọn học sinh dự thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở vòng 25.

- Khi tạo mã xong, không được khóa mã, mã đã tự kích hoạt, khóa lại sẽ không mở được.

- BTC cuộc thi phải khóa mã ngay sau khi thi.

-  BTC cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh có thể tổ chức thi ở nhiều cụm, nhiều địa điểm nhưng phải bố trí giám sát và thực hiện đúng lịch thời gian như trên.

- Khi đang thi gặp các sự cố mà cho học sinh thi lại ngay phải lập biên bản.

- Khi gặp các trục trặc về kỹ thuật mà không biết cách khắc phục thì điện về các số máy hỗ trợ công nghệ (xem các số mấy ở phần Hỗ trợ trực tuyến).

- BTC cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh và các trường THPT thực hiện đúng lịch thi cho từng khối như trên, ngoài các thời gian quy định trên sẽ không tổ chức thi được.

 

                                                                                     BAN TỔ CHỨC CẤP TOÀN QUỐC

 

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :