DANH BẠ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Các trường THCS (0280):
1. Cổ Lũng: 3873.300 - c2colung.phongpl@thainguyen.edu.vn
2. Dương Tự Minh: 3774.387 - c2duongtuminh.phongpl@thainguyen.edu.vn
3. Động Đạt 1: 3774.057 - c2dongdat1.phongpl@thainguyen.edu.vn
4. Giang Tiên: 3877.589 - c2giangtien.phongpl@thainguyen.edu.vn
5. Hợp Thành: 3575.115 - c2hopthanh.phongpl@thainguyen.edu.vn
6. Phấn Mễ 1: 3877.093 - c2phanme1.phongpl@thainguyen.edu.vn
7. Phấn Mễ 2: 3874860 - c2phanme2.phongpl@thainguyen.edu.vn
8. Phú Đô: 3876.754 - c2phudo.phongpl@thainguyen.edu.vn
9. Sơn Cẩm 1: 3644.325 - c2soncam1.phongpl@thainguyen.edu.vn
10. Sơn Cẩm 2: 3644.560 - c2soncam2.phongpl@thainguyen.edu.vn
11. Thị trấn Đu: 3874.227 - c2thitrandu.phongpl@thainguyen.edu.vn
12. Tức Tranh: 3876.218 - c2tuctranh.phongpl@thainguyen.edu.vn
13. Vô Tranh: 3877.577 - c2votranh.phongpl@thainguyen.edu.vn
14. Yên Đổ: 3874.236 - c2yendo.phongpl@thainguyen.edu.vn
15. Yên Lạc: 3774.081 - c2yenlac.phongpl@thainguyen.edu.vn
16. Yên Ninh: 3676.003 - c2yenninh.phongpl@thainguyen.edu.vn
17. Yên Trạch: 3676.129 - c2yentrach.phongpl@thainguyen.edu.vn

Các trường Tiểu học (0280):
1. Cổ Lũng 1: 3873.688 - c1colung1.phongpl@thainguyen.edu.vn
2. Cổ Lũng 2: 3873.282 - c1colung2.phongpl@thainguyen.edu.vn
3. Dương Tự Minh: 3774.468 - c1duongtuminh.phongpl@thainguyen.edu.vn
4. Động Đạt 1: 3674.759 - c1dongdat1.phongpl@thainguyen.edu.vn
5. Giang Tiên: 3877.263 - c1giangtien.phongpl@thainguyen.edu.vn
6. Hợp Thành: 3575.114 - c1hopthanh.phongpl@thainguyen.edu.vn
7. Ôn Lương: 3575.145 -  c1onluong.phongpl@thainguyen.edu.vn
8. Phấn Mễ 1: 3877.766 - c1phanme1.phongpl@thainguyen.edu.vn
9. Phấn Mễ 2: 3877.609 - c1phanme2.phongpl@thainguyen.edu.vn
10. Phủ Lý: 3674.340 - c1phuly.phongpl@thainguyen.edu.vn
11. Phú Đô 1: 3704.884 - c1phudo1.phongpl@thainguyen.edu.vn
12. Phú Đô 2: 3876.440 - c1phudo2.phongpl@thainguyen.edu.vn
13. Sơn Cẩm 1: 3744.834 - c1soncam1.phongpl@thainguyen.edu.vn
14. Sơn Cẩm 2: 3644.923 - c1soncam2.phongpl@thainguyen.edu.vn
15. Sơn Cẩm 3: 3844.080 - c1soncam3.phongpl@thainguyen.edu.vn
16. Thị trấn Đu: 3874.865 - c1thitrandu.phongpl@thainguyen.edu.vn
17. Tức Tranh 1: 3876.093 - c1tuctranh1.phongpl@thainguyen.edu.vn
18. Tức Tranh 2: 3704.307 - c1tuctranh2.phongpl@thainguyen.edu.vn
19. Vô Tranh 1: 3877.722 - c1votranh1.phongpl@thainguyen.edu.vn
20. Vô Tranh 2: 3777.160 - c1votranh2.phongpl@thainguyen.edu.vn
21. Yên Đổ 1: 3875.084 - c1yendo1.phongpl@thainguyen.edu.vn
22. Yên Đổ 2: 3875.197 - c1yendo2.phongpl@thainguyen.edu.vn
23. Yên Lạc 1: 3608.650 - c1yenlac1.phongpl@thainguyen.edu.vn
24. Yên Lạc 2: 3774.819 - c1yenlac2.phongpl@thainguyen.edu.vn
25. Yên Ninh: 3676.006 - c1yenninh.phongpl@thainguyen.edu.vn
26. Yên Trạch 1: 3676.128 - c1yentrach1.phongpl@thainguyen.edu.vn
27. Yên Trạch 2: 6295.238 - c1yentrach2.phongpl@thainguyen.edu.vn

Các trường Mầm non (0280):
1. Cổ Lũng: 2218.046 - c0colung.phongpl@thainguyen.edu.vn
2. Động Đạt: 3774.280 - c0dongdat.phongpl@thainguyen.edu.vn
3. Giang Tiên: 3748.397 - c0giangtien.phongpl@thainguyen.edu.vn
4. Hợp Thành: null - c0hopthanh.phongpl@thainguyen.edu.vn
5. Khánh Hoà: 3844.697 - c0khanhhoa.phongpl@thainguyen.edu.vn
6. Ôn Lương: null - c0onluong.phongpl@thainguyen.edu.vn
7. Phấn Mễ: null - c0phanme.phongpl@thainguyen.edu.vn
8. Phấn Mễ 1: null - c0phanme1.phongpl@thainguyen.edu.vn
9. Phủ Lý: null - c0phuly.phongpl@thainguyen.edu.vn
10. Phú Đô: 3876.725 - c0phudo.phongpl@thainguyen.edu.vn
11. Sơn Cẩm: 3644.591 - c0soncam.phongpl@thainguyen.edu.vn
12. Thị trấn Đu: 3874.749 - c0thitrandu.phongpl@thainguyen.edu.vn
13. Tức Tranh: 3704.625 - c0tuctranh.phongpl@thainguyen.edu.vn
14. Vô Tranh: null - c0votranh.phongpl@thainguyen.edu.vn
15. Yên Đổ: null - c0yendo.phongpl@thainguyen.edu.vn
16. Yên Lạc: null - c0yenlac.phongpl@thainguyen.edu.vn
17. Yên Ninh: null - c0yenninh.phongpl@thainguyen.edu.vn
18. Yên Trạch: null - c0yentrach.phongpl@thainguyen.edu.vn
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :