Tin nổi bật
Trường THPT Lương Ngọc Quyến xin trân trọng thông báo kế hoạch tuần từ ngày 29/8/2016 đến 04/9/2016 như sau:
Luật viên chức số 58/2010/QH12; Nghị định số 115/2010/NĐ-CP, ngày 24/10/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư sô 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV, ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức; Công văn số 521/BGDĐT-NGCBQLCSGD, ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên; Hướng dẫn số 834/HD-SGD ĐT, ngày 24/06/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc Hướng dẫn tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cở sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trường THPT Lương Ngọc Quyến xin trân trọng thông báo kế hoạch tuần từ ngày 22/8/2016 đến 28/8/2016 như sau:
- Căn cứ Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ; - Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ; - Căn cứ hướng dẫn số 675/KH-SGDĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên; - Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch năm học 2016 – 2017.
Trường THPT Lương Ngọc Quyến xin trân trọng thông báo kế hoạch tuần từ ngày 15/8/2016 đến 21/8/2016 như sau:
XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Phường Hoàng Văn Thụ - Tp. Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ : Điện thoại : 0280.3.859402