ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN - KHỐI 11

SỞ GD - ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT SÔNG CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN TOÁN - KHỐI 11

Thời gian: 60 phút - Năm học 2010 - 2011

 

I. Phần chung: (8 điểm)

Câu 1 (4 điểm)

          a) Giải bất phương trình:

|- 3x + 1| + x - 2 < 0

          b) Tìm m để f(x) = (3m - 3)x2 - (3m + 6) x + m - 3

              Có hai nghiệm cùng âm.

Câu 2 (2 điểm)

          a) Cho tana = 3. Tính

          b) Đơn giản biểu thức  

Câu 3 (2 điểm)

          Cho DABC với A (1; 2); B (0; 2); C (1; 0)

          a) Viết phương trình đường cao xuất phát từ đỉnh A của DABC.

          b) Xác định tâm, bán kính đường tròn ngoại tiếp DABC.

II. Phần riêng (2 điểm)

Câu 4: (Ban cơ bản): Cho (E): 9x2 + 25y2 = 225

          a) Tìm toạ độ hai tiêu điểm F1, F2 và các đỉnh của (E).

          b) Tìm điểm MÎ(E) sao cho M nhìn F1F2 dưới 1 góc vuông.

Câu 4 (Ban nâng cao) Cho

          a) Tìm toạ độ hai tiêu điểm F1F2 và các đỉnh của (E).

          b) Viết phương trình đường thẳng đi qua M (1; 1) và cắt (E) tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

------- Hết -------

De KT khao sat dau nam.doc

XEM NHIỀU NHẤT
Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :