Công văn hướng dẫn làm bài thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp
Trong thời gian qua, nhiều thầy cô giáo có thắc mắc về vấn đề hồ sơ dự thi cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, chúng tôi xin đăng tải toàn văn công văn số 834 ngày 19/8/2013 của Sở giáo dục và đào tạo để các thầy cô tham khảo. Qúy thầy cô cũng có thể download công văn tại đây.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số: 834 /SGDĐT-GDTrH

 

                   Thái Nguyên, ngày 19  tháng 8 năm 2013

V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2013-2014.

 

 

 

           

Kính gửi:  - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (TP, TX);

                    - Các trường THPT, PTDTNTcấp THCS, THPT.

 

          Thực hiện công văn số 5511/BGDĐT-GDTrH ngày 23/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2013-2014, Sở GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường THPT thực hiện như sau:

I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục;

2. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.

4. Tổ chức cuộc thi 

- Các phòng GDĐT thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới các trường THCS. Các trường THCS phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.

- Các trường THPT thành lập Ban tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi tới toàn thể học sinh của trường.

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh  được tham gia không quá 02 bài dự thi.

- Các phòng GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 25 bài dự thi xuất sắc nhất của đơn vị mình; các trường THPT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 10 bài dự thi xuất sắc nhất của trường mình. Các bài dự thi này được gửi về phòng Giáo dục trung học - Sở GDĐT, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của đơn vị, chậm nhất vào ngày 06/01/2014.

 - Ban giám khảo cuộc thi của Sở sẽ chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và công bố kết quả cuộc thi chậm nhất vào ngày 28/02/2014.

5. Tiêu chí chấm thi

- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi;

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;

- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi;

- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kỹ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

6. Xếp giải của cuộc thi

- Các giải dành cho thí sinh cấp tỉnh gồm có các giải như sau: giải nhất,  giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích dựa trên số bài của học sinh dự thi. Học sinh đoạt giải trong cuộc thi cấp tỉnh được nhận phần thưởng và giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT.

 

Sở GDĐT sẽ chọn các bài thi đoạt giải cao tham gia cuộc thi cấp toàn quốc.

 

II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

  1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trong toàn tỉnh và toàn quốc.

2. Đối tượng dự thi: Giáo viên các trường THCS và THPT.

3. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; thiết bị dạy học, tư liệu dạy học đã sử dụng: tư liệu (băng hình, hình ảnh, âm thanh, bản ghi chép, báo chí, sách vở…) đã sử dụng; về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế; Sản phẩm, kết quả học tập của học sinh... tham gia bài học này.

 

4. Hồ sơ dự thi, gồm có:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên) dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);

- Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả của học sinh...).

5. Tổ chức cuộc thi

- Các phòng GDĐT thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới các trường THCS. Các trường THCS phát động cuộc thi trong toàn thể giáo viên của trường.

- Các trường THPT thành lập Ban tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên của trường.

- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức cuộc thi của phòng GDĐT đối với cấp THCS và Ban tổ chức cuộc thi của trường đối với cấp THPT. Mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

- Các phòng GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 25 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất; các trường THPT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 10 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất; toàn bộ hồ sơ đoạt giải và không đoạt giải được gửi về phòng Giáo dục Trung học - Sở GDĐT, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của đơn vị, chậm nhất vào ngày 06/01/2014.

- Ban giám khảo cuộc thi của Sở chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải. Sở GDĐT sẽ công bố kết quả cuộc thi chậm nhất vào ngày 28/02/2014.

6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.  

- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.

- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt nam.

- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kỹ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng phát triển và giải quyết vấn đề.

- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

7. Giải thưởng của cuộc thi

Các giải thưởng dành cho giáo viên tham dự cuộc thi gồm: giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích; Giáo viên đoạt giải trong cuộc thi được nhận phần thưởng và giấy chứng nhận của Giám đốc Sở GDĐT.

 

Sở GDĐT sẽ chọn các hồ sơ đoạt giải cao tham gia cuộc thi cấp toàn quốc.

 

III. Về kinh phí: Trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học và nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân.

 

 Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo về phòng GDTrH, gặp ông Hoàng Việt Cường, điện thoại: 0915 643 642, Email: cuonghoangviet27@yahoo.com.vn để kịp thời giải quyết./.

 

 Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);

- Vụ GDTrH-Bộ GDĐT (để báo cáo);

- Giám đốc Sở (để báo cáo);

- Website Sở GD ĐT;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Vũ Thị Nga


Phụ lục I

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vận dụng kiến thức kiên môn để giải quyết

tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

A. Trang bìa

          - Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo/ Trường THPT:...............................

          - Trường THCS..............................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

          - Điện thoại:...........................; Email:....................................

          - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 03 học sinh):

                   1. Họ và tên …………………..

                             Ngày sinh ……………. Lớp………..

2. Họ và tên …………………..

                             Ngày sinh ……………. Lớp………..

3. Họ và tên …………………..

                             Ngày sinh ……………. Lớp………..

B. Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giải quyết tình huống

3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải pháp giải quyết tình huống

5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

    Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

    Mô tả ‎‎ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế- xã hội


Phụ lục II

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

          - Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên

- Phòng Giáo dục và Đào tạo / Trường THPT:...........................

          - Trường THCS.............................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

                   Điện thoại:...........................; Email:....................................

          - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên):

                   1. Họ và tên …………………..

                             Ngày sinh ……………. Môn………..

Điện thoại:...........................; Email:............................

2. Họ và tên …………………..

                             Ngày sinh ……………. Môn………..

Điện thoại:...........................; Email:............................

3. Họ và tên …………………..

                             Ngày sinh ……………. Môn………..

Điện thoại:...........................; Email:............................


Phụ lục III

Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên

         

1. Tên hồ sơ dạy học

2. Mục tiêu dạy học

- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong hồ sơ dạy học này.

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.

3. Đối tượng dạy học của bài học

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.

4. Ý nghĩa của bài học

Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.

Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

8. Các sản phẩm của học sinh

Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.

 Bùi Thế Công - THPTYN

Địa chỉ : Thái Nguyên
Mọi chi tiết xin liên hệ :